Proces en vergunningaanvraag

Voordat SHINE de nucleaire installatie -die medische isotopen produceert- kan oprichten en in gebruik kan nemen, zijn er vergunningen van de ANVS nodig. Op deze pagina staan de stappen van het proces.

Vergunningaanvraag

Zodra SHINE alle informatie heeft verzameld die de ANVS nodig heeft om te beoordelen of de medische isotopen veilig worden geproduceerd, kan een vergunningaanvraag worden ingediend bij de ANVS. SHINE bepaalt zelf wanneer zij een vergunningaanvraag indient.

Het uitgebreide proces van vergunningverlening is hieronder te vinden via het tabje ‘lange procedure + MER’.

Milieueffectrapport (MER)

Een belangrijk document dat tegelijktijdig met een vergunningaanvraag moet worden ingediend is het milieueffectrapport (MER). Daarin moet SHINE beschrijven wat de gevolgen zijn van de medische isotopenfabriek voor mensen in de omgeving, het milieu en de medewerkers. Ook moet blijken of er geen alternatieve methode is, die minder risico’s met zich meebrengt. Voordat SHINE het milieueffectrapport opstelt, geeft de ANVS aan SHINE aan wat in het milieueffectrapport moet komen te staan met het Advies reikwijdte en detailniveau. Dit advies is op 4 oktober door de ANVS gepubliceerd. Naast wettelijke eisen die aan het MER zitten, komen inspraakreacties en het advies van de onafhankelijke commissie m.e.r. hierin terug. De veiligheid van de techniek is volgens de ANVS één van de belangrijke aandachtspunten.

Hieronder staat weergeven welke stappen er worden gezet om te komen tot een milieueffectrapport.

Het milieueffectrapport

Inspraak

In het vergunningsproces zijn verschillende momenten waarop iedereen een reactie kan geven op het initiatief van SHINE. Formeel kan dit op drie momenten:

  • bij de mededelingsnotitie m.e.r. (u kunt nog tot en met 18 augustus 2021 een reactie sturen naar de ANVS). 
  • bij de ontwerpvergunning (t.zt. reactie naar de ANVS)
  • bij de definitieve vergunning (t.z.t in beroep bij de Raad van State)

Natuurlijk houden we omwonenden, lokale overheden en andere geïnteresseerden ook tussentijds op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen.