Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2015

In 2015 hebben zich in de Nederlandse nucleaire installaties negentien meldingsplichtige ongewone gebeurtenissen voorgedaan. Dit wijkt niet af van het gemiddelde van het aantal gebeurtenissen van de afgelopen jaren. De ernst van de gebeurtenissen was laag. De nucleaire veiligheid is bij geen van de gebeurtenissen in het geding geweest.

Rapportage ongewone gebeurtenissen
Jaarlijks stelt de ANVS  de ‘Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen' op. In de rapportage gaat het om gebeurtenissen die te maken hebben met een verstoring van de veilige bedrijfsvoering van de installatie. Het kan betrekking hebben op technische gebreken in de installatie of op menselijke fouten. Ongewone gebeurtenissen moeten op grond van de Kernenergiewet-vergunning altijd gemeld worden aan de ANVS. De ANVS publiceert deze meldingen door het jaar heen op de website.

INES-inschaling
Per installatie geeft de rapportage een overzicht van de ongewone gebeurtenissen met de INES-inschaling die de ANVS aan elke gebeurtenis geeft. De INES-inschaling (International Nuclear and Radiological Event Scale) is de internationaal gebruikte maatlat die de ernst van een gebeurtenis aangeeft.  De negentien ongewone gebeurtenissen die in 2015 plaatsvonden zijn allemaal ingedeeld als INES-niveau 0 of 1. Daarmee zijn ze allemaal als ‘minder ernstig’ gekarakteriseerd.

Toezicht
Ongewone gebeurtenissen worden nauwkeurig en direct geregistreerd en geanalyseerd. Dit is de taak van de vergunninghouders van de nucleaire installaties. Het draagt in belangrijke mate bij aan het continu verbeteren van de veiligheid van de nucleaire inrichtingen. De ANVS houdt er toezicht op dat dit gebeurt en vervult haar toezichtrol vanaf het eerste moment van melding.