Harmonisatie meldcriteria nucleaire installaties

Vergunninghouders van nucleaire installaties zijn wettelijk verplicht om ongewone gebeurtenissen, radiologische noodsituaties, ongevallen en stralingsincidenten binnen een bepaalde tijd te melden bij de ANVS. Iedere inrichting heeft deze verplichting, conform zijn vergunning, in het verleden zelf nader uitgewerkt in eigen meldcriteria. Om de verschillende uitwerkingen meer te harmoniseren en ook aan te laten sluiten bij de criteria en termijnen die elders in Europa gelden, heeft de ANVS een ‘Handreiking Meldcriteria Nucleaire Installaties’ opgesteld.

In de Handreiking beschrijft de ANVS wat zij beschouwt als een goede invulling en uitvoering van de wettelijke meldplichten en -termijnen. De Handreiking is een hulpmiddel voor vergunninghouders. Aan de hand van de criteria uit de Handreiking kunnen zij voorstellen doen voor hun eigen meldcriteria, zodat deze goed aansluiten op de verschillende situaties. Verder geeft de Handreiking inzicht in wat de ANVS met de meldingen doet.

Meldtermijnen

Vergunninghouders zijn verplicht om ongewone gebeurtenissen bij nucleaire installaties conform de daarvoor bestaande wettelijke kaders bij de ANVS te melden. De in de Handreiking beschreven meldtermijnen zijn afhankelijk van de aard van de gebeurtenis. De meldtermijn is vijftien minuten (bij een kernongeval), acht uur (bij een gebeurtenis met beperkte invloed op de nucleaire veiligheid) of twee werkdagen (bij een gebeurtenis met minimale/geen invloed op de nucleaire veiligheid).

Voortdurend verbeteren

Voor de ANVS zijn de meldingen belangrijk om adequaat toezicht te houden op de nucleaire veiligheid. Ook het leren van gebeurtenissen is van groot belang voor de nucleaire veiligheid. Daarom moet de vergunninghouder in het kader van ‘voortdurend verbeteren’ altijd onderzoek doen naar de oorzaak van de gebeurtenis en maatregelen nemen om het probleem op te lossen en in de toekomst te voorkomen. Kennis over de gebeurtenis is ook van belang voor het goed functioneren van andere installaties en voor het toezicht.

Publieksvoorlichting

De ANVS heeft als wettelijke taak het publiek te informeren over ongewone gebeurtenissen. Zij kiest daarbij voor open communicatie om het vertrouwen in de nucleaire veiligheid te vergroten. In de Handreiking is daarom ook aandacht voor de wijze de ANVS het publiek over de verschillende meldingen informeert. Naast meldplichtige gebeurtenissen kunnen zich ook voorvallen voordoen bij een kerninstallaties die niet meldplichtig zijn maar waar burgers zich wel zorgen over kunnen maken. Bijvoorbeeld omdat mensen meerdere hulpdiensten zien rijden bij een nucleaire bedrijf, rook zien of op internet lezen dat kerncentrale Borssele geen stroom meer levert. Daarom is met vergunninghouders afgesproken dat zij zich in die gevallen inspannen om deze gebeurtenissen binnen één uur aan de ANVS te melden.