Nucleaire installaties meldden 13 ongewone gebeurtenissen in 2020

De Nederlandse nucleaire installaties hebben in 2020 13 meldplichtige ongewone gebeurtenissen aan de ANVS gemeld. Dit zijn gebeurtenissen die afwijken van normale bedrijfsprocessen, de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming was in geen van deze situaties in het geding.

De ANVS brengt jaarlijks de 'Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties' uit. Deze rapportage bevat een overzicht van alle meldplichtige ongewone gebeurtenissen van het voorgaande jaar. Ze hebben te maken met een verstoring van de veilige bedrijfsvoering van de installatie en kunnen betrekking hebben op technische gebreken in de installatie of op menselijke fouten. Voorbeelden zijn het afschakelen van een installatie vanwege een stroomonderbreking of een procedure die niet volledig is nagevolgd.

Melden en onderzoeken

Nucleaire installaties moeten ongewone gebeurtenissen op grond van hun vergunning in het kader van de Kernenergiewet altijd melden aan de ANVS. Het is de taak van de vergunninghouders van de nucleaire installaties om de gebeurtenissen nauwkeurig te onderzoeken en verbetermaatregelen door te voeren. De ANVS ziet er op toe dat dit gebeurt, vervult haar toezichtrol vanaf het eerste moment van melding en beoordeelt het resultaat van het onderzoek en de genomen maatregelen. Dit draagt in belangrijke mate bij aan het continu verbeteren van de veiligheid van de nucleaire inrichtingen. De ANVS publiceert na afronding van het onderzoek de melding op de website. In het geval dat de gebeurtenis mogelijke gevolgen heeft voor de omgeving of merkbaar is, denk aan de opkomst van hulpdiensten, publiceert de ANVS direct. 

13 meldplichtige ongewone gebeurtenissen in 2020

Van de 13 gemelde gebeurtenissen vonden er twee plaats bij de kerncentrale Borssele. NRG in Petten meldde drie ongewone gebeurtenissen bij de Hoge Flux Reactor (HFR) en zes bij de overige installaties, zoals de Hot Cell Laboratoria en Molybdeen Productie Faciliteit. Bij Urenco vond één ongewone gebeurtenis plaats.
Bij de uit bedrijf genomen kerncentrale in Dodewaard heeft ook één meldplichtige gebeurtenis plaatsgevonden. Dit betrof een brand op 21 mei 2020 in isolatieplaten aan de buitenwand van het gebouw. Hoewel de brand goed zichtbaar was, had de brand geen consequenties voor de nucleaire en radiologische veiligheid.
De Hoger Onderwijs Reactor van het Reactor Instituut Delft en de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) hebben geen gebeurtenissen gemeld.

INES-inschaling

Per installatie geeft de rapportage een overzicht van de ongewone gebeurtenissen met de INES-inschaling die de ANVS aan elke gebeurtenis geeft. De INES-inschaling (International Nuclear and Radiological Event Scale) is de internationaal gebruikte maatlat die de ernst van een gebeurtenis aangeeft.

In 2020 is één gebeurtenis bij de Kerncentrale Borssele in eerste instantie ingeschaald als INES-0. Dit betreft de besluitvorming bij de afhandeling van een technische storing aan een personensluis. Uit het onderzoek van vergunninghouder EPZ bleek dat bij afhandeling van de technische storing de besluitvorming niet goed is verlopen. De storing en de afhandeling hadden geen gevolgen voor de nucleaire veiligheid of voor mens en milieu. In een andere situatie had dit mogelijk wel tot nadelige gevolgen kunnen leiden. Daarom heeft de ANVS de inschaling van de gebeurtenis achteraf verhoogd naar INES-1, een afwijking.

Alle overige gemelde gebeurtenissen van de nucleaire installaties in 2020 heeft de ANVS  geclassificeerd als ‘kleine afwijkingen zonder veiligheidsconsequenties’, INES-niveau 0.

Conclusies van de rapportage

Op basis van de uit de meldingen, rapportages en door de ANVS gehouden inspecties verkregen informatie concludeert de ANVS dat de vergunninghouders de afhandeling van de in 2020 opgetreden ongewone gebeurtenissen over het algemeen adequaat hebben aangepakt. Hierbij is door de installaties voldoende lering getrokken uit de gebeurtenissen en zijn afdoende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

De meldingen van ongewone gebeurtenissen in 2020 bevestigen voor de ANVS het belang om in het toezicht aandacht te blijven houden voor het verouderingsbeheer, de kennis van de installaties en de beheersing van onderhoudswerkzaamheden en wijzigingsprocessen.

Handreiking en factsheet

Voor het totale en actuele overzicht van de ongewone gebeurtenissen in de nucleaire installaties kunt u terecht op de website ongewone gebeurtenissen. Daarnaast heeft de ANVS in 2019 een handreiking gepubliceerd die meer duidelijkheid geeft over wat voor gebeurtenissen meldplichtig zijn en een factsheet over de wijze waarop de ANVS communiceert over deze gebeurtenissen.