ANVS publiceert jaarverslag 2019

In het vandaag gepubliceerde jaarverslag leest u hoe de ANVS ervoor zorgt dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. Met andere landen en (inter)nationale organisaties werkte de ANVS ook in 2019 samen op het gebied van nucleaire veiligheid, stralingsbescherming, beveiliging, radioactief afval, transport en crisismanagement. Daarnaast is het afgelopen jaar de eerste wettelijke evaluatie uitgevoerd naar de ANVS als zelfstandig bestuursorgaan (zbo).

De ANVS ziet er op toe dat de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland voldoen aan de hoogste eisen. De ANVS stelt daarvoor regels op, verleent vergunningen, ziet toe op de naleving daarvan en kan handhavend optreden. Daarnaast zorgt de ANVS ervoor dat Nederland zo goed mogelijk is voorbereid op een eventuele crisis op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. In haar jaarverslag kijkt de ANVS terug op haar activiteiten. Ook in 2019 heeft de ANVS toezicht gehouden en de nodige autorisaties afgegeven, zoals vergunningen, registraties en erkenningen. Daarnaast heeft zij kaders opgesteld voor het veilig omgaan met nucleaire toepassingen en/of met ioniserende straling in de vorm van onder andere factsheets en handreikingen.

Toezichtproject

In de periode medio 2018 tot medio 2019 voerde de ANVS bij schrootverwerkende bedrijven met een detectiesysteem een toezichtproject uit naar de naleving van de wettelijke eisen (het Besluit detectie radioactief besmet schroot en de Kernenergiewet). Eén van de eisen is dat schrootbedrijven bij detectie van een met radioactieve stoffen besmette schrootlading hiervan aangifte doen bij de ANVS. De ANVS houdt vervolgens toezicht op een adequate afhandeling. Door middel van een infographic heeft de ANVS de resultaten van dit project beknopt weergegeven. Deze aanpak is een voorbeeld van hoe de ANVS haar toezicht en de communicatie daaromheen invult.

Meldcriteria

Vergunninghouders van nucleaire installaties zijn wettelijk verplicht om ongewone gebeurtenissen, radiologische noodsituaties, ongevallen en stralingsincidenten binnen een bepaalde tijd te melden bij de ANVS. Iedere inrichting heeft deze verplichting, conform zijn vergunning, in het verleden zelf nader uitgewerkt in eigen meldcriteria. Om de verschillende uitwerkingen meer te harmoniseren en ook aan te laten sluiten bij de criteria en termijnen die elders in Europa gelden, heeft de ANVS een Handreiking Meldcriteria Nucleaire Inrichtingen opgesteld.

Deskundigheid stralingsbeschermingsdeskundigen

De deskundigheid van stralingsbeschermingsdeskundigen is van groot belang om de veiligheid rondom de toepassingen met ioniserende straling te borgen. Daarom moeten stralingsbeschermingsdeskundigen zich sinds 1 januari 2015 registreren en na vijf jaar herregistreren. Om de (her)registratie van stralingsbeschermingsdeskundigen soepel te laten verlopen en de aanvrager te ondersteunen heeft de ANVS de Handreiking (her)registratie stralingsbeschermingsdeskundigen ontwikkeld.

Continu verbeteren

Voortdurend verbeteren is één van de leidende principes van de ANVS. Het afgelopen jaar is de eerste wettelijke evaluatie van het zbo uitgevoerd. Volgens de onderzoekers is de algemene conclusie dat de ANVS het goed heeft gedaan. Ze heeft aan enkele aanbevelingen al uitvoering gegeven en werkt sinds 2020 in een nieuwe organisatiestructuur. Met deze nieuwe structuur wil de ANVS de aansluiting bij en herkenbaarheid voor de omgeving verbeteren, de rol van het bevoegd gezag en de kennisfunctie versterken en haar capaciteit zo breed en flexibel mogelijk inzetten.

2019 in beeld

In het online jaarverslag leest u wat de ANVS het afgelopen jaar heeft gedaan om de veiligheid van Nederland in verband met nucleaire activiteiten en stralingsbronnen zoveel mogelijk te waarborgen. Op de downloadpagina Jaarverslag ANVS 2019 vindt u ook de pdf van het jaarverslag en de infographic ‘2019 in beeld’, met een overzicht van enkele activiteiten van het afgelopen jaar.