Resultaten inspectie schroothandelaren door ANVS

In de periode van mei 2018 tot en met maart 2019 inspecteerde de ANVS 38 van de 120 schroothandelaren die een detectiepoort hebben. Zij werden gecontroleerd op de naleving van de Kernenergiewet en het Besluit detectie radioactief schroot. Het doel van het toezichtsproject was het voorkomen van ongecontroleerde verspreiding van radioactieve stoffen in schroot en het verbeteren van de naleving van de regelgeving. Bij vijftien bedrijven heeft de ANVS naar aanleiding van de inspectie een waarschuwing gegeven of een sanctie opgelegd. Het overgrote deel van de overtredingen had geen directe gevolgen voor de stralingsveiligheid van de medewerkers of voor de omgeving.

Met het oog op de genoemde doelstelling is gekozen voor een risicogerichte aanpak: de ANVS voerde inspecties uit bij schroothandelaren die zijn geselecteerd op basis van risico-indicatoren. In vergelijking met willekeurige selectie zorgt deze risicogerichte aanpak bij de selectie van ondernemingen voor een grotere kans op het aantreffen van naleeftekorten en daarmee verbetering van de veiligheid. De resultaten geven daardoor echter geen representatief beeld van het naleefgedrag en de veiligheid van alle 120 metaalrecycling bedrijven met een detectiepoort of van de hele branche.

Resultaten en interventies
Geselecteerd zijn bedrijven die de afgelopen jaren weinig of geen meldingen hebben gedaan bij de ANVS van radioactief materiaal in schroot, in het verleden overtredingen hebben begaan of geen financiële zekerheid hebben gesteld.

De bereidheid van de bedrijven om te controleren op aanwezigheid van radioactief materiaal in schroot is groot. Er wordt echter niet altijd in voldoende mate invulling gegeven aan alle wettelijke verplichtingen. Daarom voerde de ANVS bij de vijftien ondernemingen waar tekortkomingen zijn geconstateerd, een interventie uit. De interventies betroffen zes waarschuwingen, zeven voornemens tot een last onder dwangsom en twee lasten onder dwangsom. Naast het bestuurlijke optreden is in twee gevallen ook nog gebruik gemaakt van het strafrecht in de vorm van een proces-verbaal. Het overgrote deel van de overtredingen heeft geen directe gevolgen voor de stralingsveiligheid van de medewerkers of de omgeving, behalve in de situaties waarbij de verplichte aangifte bij een alarm van een detectiepoort niet gedaan wordt. Daarom is bij deze overtreding een zwaardere interventie toegepast.  

Bevordering naleving
De ANVS informeerde de branchevereniging Metaalrecycling Federatie (MRF) over de resultaten. Ook gaat de ANVS in gesprek met de MRF naar aanleiding van de belangrijkste verbeterpunten en dringt er op aan om bij haar leden meer aandacht te vragen voor de wet- en regelgeving en de ‘Handreiking aangifte radioactief materiaal schroot’. Daarnaast worden naar aanleiding van de bevindingen herinspecties uitgevoerd en geeft de ANVS in 2020 een vervolg aan het toezichtsproject.

De ANVS heeft via deze visuele weergave de toezichtsresultaten beknopt weergegeven.
 

Infographic Toezicht radioactief materiaal in schroot

Beeld: ANVS