ANVS publiceert handhavingsbesluiten

Vanaf maandag 9 maart publiceert de ANVS door haar genomen handhavingsbesluiten op de website van de ANVS. Het gaat daarbij om besluiten tot het opleggen van een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang bij de constatering van een overtreding van een voorschrift uit de vergunning of wet- en regelgeving.

“Transparantie” is een van de kernwaarden van de ANVS. Als overheidsorganisatie willen we open zijn naar de buitenwereld over de taken die we uitvoeren, hoe we dat doen en over de resultaten ervan. De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) stelt ook eisen aan de vindbaarheid en mogelijkheid tot uitwisseling van informatie.

Openheid over ons werk draagt bij aan het vertrouwen in de samenleving in een onafhankelijke autoriteit op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Het vergroot het vertrouwen van het publiek bij risico- en crisiscommunicatie. Ook draagt communicatie over handhavingsbesluiten bij aan het bevorderen van de naleving en het vergroten van de veiligheid door het leren van gebeurtenissen bij andere vergunninghouders.

De ANVS publiceert handhavingsbesluiten die na 9 maart 2020 zijn genomen op de pagina Documenten onder de categorie ‘Handhavingsbesluit’. 

Toezicht en interventie
In de Toezicht- en Interventiestrategie van de ANVS is opgenomen hoe de ANVS tot de afweging komt over het al dan niet opleggen van een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang. In bijlage 2 van deze strategie is uitgelegd welke procedure gevolgd wordt bij deze besluiten.

Proces van publicatie
Publicatie vindt pas plaats op zijn vroegst zes weken na het opleggen van het besluit. De ANVS houdt zich bij het publiceren van het besluit aan de uitzonderingsgronden van de Wob. Dat betekent dat onder meer persoonsgegevens, waaronder die van medewerkers, worden gelakt. Dat geldt ook voor gegevens die de veiligheid van de Staat in gevaar kunnen brengen (absolutie weigeringsgrond) of voor bedrijfsvertrouwelijke gegevens (weigeringsgrond na belangenafweging).

Wanneer naar aanleiding van een bezwaar- en/of beroepsprocedure blijkt dat het besluit onterecht is genomen, vindt er geen publicatie plaats. Zo houden we rekening met het recht en belang van ondernemers om niet (achteraf) onterecht als overtreder te worden aangewezen.

Wanneer een besluit wel definitief is en wordt gepubliceerd, vermelden we te zijner tijd ook het vervolg van het besluit. De volledige procedure rondom de last onder dwangsom of last onder bestuursdwang is te vinden op de pagina Handhaving.