Aanvraag vergunningswijziging COVRA in behandeling

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) neemt een aanvraag voor een vergunningswijziging van COVRA in behandeling. Die aanvraag is nodig omdat het bedrijf een nieuw opslaggebouw voor radioactief afval wil bouwen. Van 24 augustus tot en met 5 oktober 2022 liggen de aanvraag en het bijbehorende milieueffectrapport (MER) ter inzage bij de gemeente Borsele (Zeeland) en de ANVS. U kunt de aanvraag en het MER op dit moment alleen bekijken. Op een later moment in de procedure is het mogelijk hierop te reageren (in te spreken).

Wat is het MOG?

COVRA heeft op 5 augustus een vergunningswijziging aangevraagd bij de ANVS voor een nieuw opslaggebouw voor laag- en middelradioactief afval: het Multifunctioneel Opslag Gebouw (MOG). COVRA is gevestigd in Nieuwdorp (gemeente Borsele) en heeft als enige bedrijf in Nederland een vergunning van de ANVS om radioactief afval te verzamelen, te verwerken en op te slaan. Het MOG is bedoeld voor onder meer het ‘historisch afval’, dat ligt opgeslagen op het terrein van NRG in Petten, en toekomstig afval van de ontmanteling van nucleaire installaties. Daarnaast wil COVRA in het MOG bepaalde bestaande afvalstromen op een meer efficiënte manier opslaan. De opslag in het gebouw vindt plaats in compacte, stapelbare containers.

Beeld: ©COVRA
Schematische weergave van het terrein van COVRA met de locatie van het Multifunctioneel Opslaggebouw (MOG).

Wat voor vergunning is er nodig?

Voor het nieuwe opslaggebouw van COVRA is een wijziging van de vergunning nodig op grond van de Kernenergiewet (artikel 15 en 29). Deze vergunning moet worden aangevraagd en beoordeeld door de ANVS. Bij de vergunningaanvraag moest COVRA ook een MER indienen. In dit rapport heeft COVRA alle milieugevolgen van het nieuwe opslaggebouw omschreven. Het MER maakt onderdeel uit van de aanvraag.

Wanneer kunt u reageren?

Als de ANVS de vergunningaanvraag als voldoende beoordeelt, komt er een zogenoemde ontwerpvergunning. Dit zal enkele maanden duren. Hierop kan iedereen binnen 6 weken reageren (inspreken). Iemand kan een zienswijze indienen als er bijvoorbeeld zorg is over hoe COVRA precies instaat voor de veiligheid van mens en milieu.

Waar kunt u de documenten inzien?

We vinden het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om een vergunning(aanvraag) te bekijken en om later op de ontwerpvergunning te reageren. Hiervoor doet de ANVS het volgende:

  • De vergunningaanvraag van COVRA en het MER staan nu op de website (en liggen ter inzage bij de ANVS en de gemeente Borsele).
  • Wanneer de ANVS een besluit heeft genomen over de ontwerpvergunning wordt deze ook op deze website gepubliceerd.
  • Deze ontwerpvergunning kan dan ook ingekeken worden bij de gemeente Borsele en de ANVS.
  • Iedereen op de hoogte houden via (sociale) media.

Vergunningproces

De ANVS heeft zes maanden de tijd om de aanvraag definitief te beoordelen. Reacties op de ontwerpvergunning worden meegenomen bij het besluit of de vergunning kan worden afgegeven en welke voorwaarden daarin gesteld worden voor de bescherming van mens en milieu.

Lees meer over het proces van vergunningverlening bij de ANVS.