Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

Het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), die een verdere invulling geeft van de Kernenergiewet. Het besluit beschermt verschillende groepen die te maken hebben met ioniserende straling: werknemers, patiënten, bevolking en het milieu.

Europese regels zijn de basis voor het Bbs

Het Bbs is gebaseerd op Europese regelgeving op het gebied van stralingsbescherming. Daarin zijn aanbevelingen van de Internationale Commissie Radiologische Bescherming (ICRP) in de Europese regelgeving doorgevoerd. Hierdoor voldoet de regelgeving aan de laatste wetenschappelijke inzichten. Werknemers die met ioniserende straling werken, de bevolking en patiënten die een behandeling met ioniserende straling ondergaan, worden daarmee nog beter beschermd. Op 6 februari 2018 werden de voorschriften van richtlijn 2013/59/EURATOM, de Basic Safety Standards (BSS) in het Nederlandse stelsel van stralingsbescherming opgenomen. Daarmee verviel het Besluit stralingsbescherming (Bs).

Hoe ziet het Bbs eruit?

De voorschriften uit het Bbs zijn uitgewerkt in drie ministeriële regelingen en een ANVS-verordening.
Het gaat om:

Wat staat er in het Bbs?

De regels uit het Bbs zorgen ervoor dat bevolking, het milieu, medewerkers en patiënten nu en in de toekomst beschermd zijn tegen de gevolgen van ioniserende straling. In de regels staat onder andere het volgende:

  • Mensen die werken met stralingsbronnen worden goed beschermd. Er gelden hoge eisen aan het controlesysteem. Belangrijk bij dit controlesysteem is: hoe hoger het risico, des te strenger de eisen en het toezicht zijn.
  • Er gelden strenge grenswaarden voor vrijstelling en vrijgave van radioactieve stoffen, die vrijkomen na bijvoorbeeld grondboringen of een behandeling in een ziekenhuis. Deze grenswaarden zijn wereldwijd hetzelfde.
  • De voorschriften voor de stralingsbeschermingsdeskundige en toezichthoudend medewerker stralingsbescherming binnen de Europese Unie zijn gelijk. Deze deskundigen zorgen voor het veilig werken met straling, bijvoorbeeld in ziekenhuizen en bedrijven.
  • Sommige ondernemers zijn verplicht om een registratie, voor het gebruik van een stralingsbron te doen. De registratie geldt voor het grootste deel van de röntgenapparaten van tandartsen en dierenartsen.
  • Andere ondernemers zijn verplicht om een vergunningaanvraag in te dienen voor het werken met een stralingsbron. Voor deze vergunningsaanvraag moet de ondernemer bewijsstukken voor het aantonen van deskundigheid en risicoanalyses aanleveren.
  • Bedrijven die werken met een bepaalde radioactieve stof moeten een beveiligingsplan hebben. In dit plan staat bijvoorbeeld verplicht beschreven hoe een bedrijf omgaat met diefstal door eigen personeel.

Toolkit regelgeving stralingsbescherming

Voor ondernemers, vergunninghouders, brancheorganisaties, beroepsverenigingen, deskundigen en eindgebruikers is er een toolkit 'regelgeving stralingsbescherming' beschikbaar met communicatiemiddelen over de regelgeving. In deze toolkit zitten onder andere visuals en factsheets.

De ANVS houdt toezicht op bedrijven die radioactieve stoffen, splijtstoffen en ertsen toepassen en op bedrijven die ioniserende straling uitzendende toestellen gebruiken.