Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

In Nederland vallen alle handelingen met ioniserende straling onder het stelsel van de Kernenergiewet (Kew) en daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur (amvb’s), ministeriële regelingen en ANVS-verordeningen.

Een overzicht van het volledige stelsel van wet- en regelgeving is weergegeven in bijlage 3 van de Wegwijzer Nationaal Beleid Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.

Kernenergiewet

De Kernenergiewet legt de basis voor de bescherming tegen de schadelijke gevolgen van ioniserende straling. Ioniserende straling kan uit veel verschillende soorten bronnen komen. Te denken valt aan kerncentrales, splijtstoffen, radioactieve stoffen, radioactief afval en röntgenapparaten. De regels van de Kernenergiewet beschermen werknemers, patiënten en andere burgers zo veel mogelijk tegen deze straling.

De Kernenergiewet doet dit onder meer door een vergunning te verplichten voor de meeste handelingen met bronnen van ioniserende straling. Deze wet bepaalt dat de ANVS deze vergunningen kan verlenen. De ANVS en andere inspectiediensten houden er ook toezicht op dat de toepasselijke regels én de voorschriften van de vergunningen worden nageleefd. De Kernenergiewet geeft de ANVS hiervoor de mogelijkheden. De oprichting van de ANVS wordt ook in de Kernenergiewet geregeld.

De tekst van de Kernenergiewet kan worden opgezocht in de Wettenbank op Overheid.nl.

Overzicht van alle regelingen onder de Kernenergiewet

De onderwerpen in de Kernenergiewet zijn uitgewerkt in een aantal Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB), ministeriële regelingen en ANVS-verordeningen.

De belangrijkste AMvB’s en ministeriële regelingen zijn:

De ANVS heeft de volgende verordening uitgevaardigd:

  • Verordening Basisnormen Stralingsbescherming

Zie voor deze regelingen en de verordening de Wettenbank op Overheid.nl.

Internationale regelgeving, richtlijnen en verdragen

Bij de ontwikkeling van het Nederlandse beleid voor stralingsbescherming en nucleaire veiligheid, de regelgeving en het toezicht worden Europese en andere internationale kaders gevolgd. De verplichtingen op grond van het Euratom-verdrag en de daarop gebaseerde richtlijnen op het gebied van stralingsbescherming en nucleaire veiligheid zijn in de Nederlandse wetgeving ingevoerd. Daarnaast heeft Nederland een aantal internationale verdragen geratificeerd.

Zie voor meer informatie de pagina Internationale regelgeving, richtlijnen en verdragen.

Andere belangrijke wetten op het terrein van de Kernenergiewet

Andere belangrijke wetten op het terrein van de Kernenergiewet zijn:

  • de Algemene wet bestuursrecht,
  • de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen,
  • de Wet veiligheidsregio’s,
  • de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en
  • de Wet milieubeheer.

De teksten van deze wetten zijn in te zien in de Wettenbank op Overheid.nl.