Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

In Nederland vallen alle handelingen met ioniserende straling onder het stelsel van de Kernenergiewet (Kew) en daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur (amvb’s), ministeriële regelingen en ANVS-verordeningen.

Een overzicht van het volledige stelsel van wet- en regelgeving staat in de Wegwijzer nationaal beleid nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

Kernenergiewet

De Kernenergiewet legt de basis voor de bescherming tegen de schadelijke gevolgen van ioniserende straling. Ioniserende straling kan uit veel verschillende soorten bronnen komen. Te denken valt aan kerncentrales, splijtstoffen, radioactieve stoffen, radioactief afval en röntgenapparaten. De regels van de Kernenergiewet beschermen werknemers, patiënten, bevolking en het milieu zo veel mogelijk tegen deze straling.

De Kernenergiewet doet dit onder meer door een vergunning te verplichten voor de meeste handelingen met bronnen van ioniserende straling. Deze wet bepaalt dat de ANVS deze vergunningen kan verlenen. De ANVS en andere inspectiediensten houden er ook toezicht op dat de toepasselijke regels én de voorschriften van de vergunningen worden nageleefd. De Kernenergiewet geeft de ANVS hiervoor de mogelijkheden. De oprichting van de ANVS wordt ook in de Kernenergiewet geregeld.

Overzicht van alle regelingen onder de Kernenergiewet

De onderwerpen in de Kernenergiewet zijn uitgewerkt in een aantal Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB), ministeriële regelingen en een ANVS-verordening.

De belangrijkste AMvB’s en ministeriële regelingen zijn:

De ANVS heeft de volgende verordening uitgevaardigd:

Internationale regelgeving, richtlijnen en verdragen

Bij de ontwikkeling van het Nederlandse beleid voor stralingsbescherming en nucleaire veiligheid, de regelgeving en het toezicht worden Europese en andere internationale kaders gevolgd. De verplichtingen op grond van het Euratom-verdrag en de daarop gebaseerde richtlijnen op het gebied van stralingsbescherming en nucleaire veiligheid zijn in de Nederlandse wetgeving ingevoerd. Daarnaast heeft Nederland een aantal internationale verdragen geratificeerd.

Andere belangrijke wetten op het terrein van de Kernenergiewet

Andere belangrijke wetten op het terrein van de Kernenergiewet zijn: