Nucleaire installaties meldden 11 ongewone gebeurtenissen in 2019

Net als in ieder bedrijf vinden ook in de nucleaire installaties gebeurtenissen plaats die afwijken van de normale processen. Voorbeelden van deze ‘ongewone gebeurtenissen’ zijn het afschakelen van een installatie vanwege een stroomonderbreking of een procedure die niet volledig is nagevolgd. In 2019 rapporteerden de Nederlandse nucleaire installaties 11 meldplichtige ongewone gebeurtenissen aan de ANVS. De nucleaire veiligheid was in geen van deze situaties in het geding.

De gebeurtenissen zijn opgenomen in de 'Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2019', die ANVS jaarlijks uitbrengt. Ze hebben te maken met een verstoring van de veilige bedrijfsvoering van de installatie en kunnen betrekking hebben op technische gebreken in de installatie of op menselijke fouten. Nucleaire installaties moeten ongewone gebeurtenissen op grond van hun vergunning in het kader van de Kernenergiewet altijd melden aan de ANVS. De ANVS publiceert deze meldingen op de website.

INES-inschaling

Per installatie geeft de rapportage een overzicht van de ongewone gebeurtenissen met de INES-inschaling die de ANVS aan elke gebeurtenis geeft. De INES-inschaling (International Nuclear and Radiological Event Scale) is de internationaal gebruikte maatlat die de ernst van een gebeurtenis aangeeft. Alle gemelde gebeurtenissen van de nucleaire installaties in 2019 zijn geclassificeerd als ‘kleine afwijkingen zonder veiligheidsconsequenties’, INES-niveau 0. Ten opzichte van de rapportage van vorig jaar is één gebeurtenis uit 2018 naar aanleiding van verder onderzoek opgeschaald naar INES-niveau 1. Het gaat om een storing die in 2018 bij EPZ speelde, waarbij geen gevolgen waren voor mens en milieu. Deze gebeurtenis betrof weliswaar een kleine afwijking zonder veiligheidsrelevantie, maar had voorkomen kunnen worden als de ontwerpfout eerder was verholpen.

Afhandeling over het algemeen adequaat aangepakt

Van de 11 gemelde gebeurtenissen vond er één plaats bij de kerncentrale Borssele. De Hoge Flux Reactor (HFR) van NRG meldde twee ongewone gebeurtenissen en de overige installaties van NRG zeven. Bij de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) vond één ongewone gebeurtenis plaats. De Hoger Onderwijs Reactor van het Reactor Instituut Delft, Urenco en de uit bedrijf genomen kerncentrale in Dodewaard hebben geen gebeurtenissen gemeld. Op basis van de uit de meldingen, rapportages en inspecties verkregen informatie concludeert de ANVS dat de vergunninghouders de afhandeling van de in 2019 opgetreden ongewone gebeurtenissen over het algemeen adequaat hebben aangepakt. De meldingen van ongewone gebeurtenissen in 2019 bevestigen voor de ANVS het belang om in het toezicht aandacht te blijven houden voor het verouderingsbeheer, de kennis van de installaties en de beheersing van onderhoudswerkzaamheden en wijzigingsprocessen.

Toezicht

Ongewone gebeurtenissen worden nauwkeurig en direct geregistreerd en geanalyseerd. Dit is de taak van de vergunninghouders van de nucleaire installaties. Het draagt in belangrijke mate bij aan het continu verbeteren van de veiligheid van de nucleaire inrichtingen. De ANVS ziet er op toe dat dit gebeurt en vervult haar toezichtrol vanaf het eerste moment van melding.

Handreiking en factsheet

Voor het totale en actuele overzicht van de ongewone gebeurtenissen in de nucleaire installaties kunt u terecht op de website ongewone gebeurtenissen. Daarnaast heeft de ANVS in 2019 een handreiking gepubliceerd die meer duidelijkheid geeft over wat voor gebeurtenissen meldplichtig zijn en een factsheet over de wijze waarop de ANVS communiceert over deze gebeurtenissen.