Netwerk

De ANVS werkt samen met diverse nationale en internationale overheden en instanties.

Nationale samenwerking

Contacten met ministeries

De ANVS onderhoudt contacten met ministeries die aangrenzende verantwoordelijkheden hebben. Afhankelijk van de specifieke verantwoordelijkheden en taken, zal soms sprake zijn van informatie-uitwisseling, samenwerking, afstemming van werkzaamheden of gezamenlijk optreden. De minister van Economische Zaken blijft verantwoordelijk voor het energiebeleid, waaronder ook het beleid over kernenergie valt. De ANVS gaat over veiligheid: op basis daarvan toetst zij of vergunninghouders of vergunningaanvragers van nucleaire installaties een solide financiële basis hebben om aan de verplichtingen rond veiligheid te kunnen voldoen.

Een volledig overzicht van de relatie met de ministeries is te vinden onder Nationale samenwerking.

Samenwerking andere overheden

De ANVS heeft ook als taak voorlichting te verlenen op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Behalve aan het algemene publiek, wordt bijzonder aandacht gegeven aan het informeren van lokale overheden, met name (maar niet alleen) de provincies en de gemeenten waar nucleaire installaties zich bevinden. Ook is er nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio’s die een rol spelen bij de crisisvoorbereiding en respons in geval van een stralingsincident.

Relatie ANVS en RIVM

Een aantal taken van de ANVS ligt bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het gaat vooral om specifieke taken op het gebied van stralingsbescherming. Zoals kernongevallenbestrijding, het uitvoeren van bepaalde metingen (in het stralingslaboratorium) en beleidsondersteuning.

Het deel van het RIVM dat zich met deze stralingstaken bezighoudt gaat niet op in de ANVS. Dit vanwege de positie van het RIVM als onafhankelijk en wetenschappelijk kennisinstituut. De autoriteit gaat een vast en duurzaam verband aan met het RIVM en is zo een 'reguliere opdrachtgever' van het RIVM. Hiervoor zijn raamafspraken en protocollen opgesteld. De taken die RIVM/Straling uitvoert voor de ANVS vallen onder één Programma RIVM. De aansturing van het Programma RIVM valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de ANVS.

Relatie ANVS en NRG

De Nuclear Research and consultancy Group (NRG) levert ondersteunende diensten op het gebied van onder meer stralingsbescherming en nucleaire veiligheid. Daarnaast voert NRG enkele wettelijke taken uit op het gebied van de stralingsbescherming.

Internationale samenwerking

Gevolgen van nucleaire incidenten beperken zich niet tot de nationale grenzen. De invloed van internationale organisaties zoals de IAEA en de Europese Unie groeit. Er is steeds meer internationale samenwerking op het gebied van nucleaire crisisvoorbereiding en respons. Na de ramp in Fukushima-Daiichi is internationaal opgeroepen tot verdere versterking van de internationale samenwerking; de 'Global international safety regime'. Ook beveiliging- en veiligheidsregelgeving, onderzoek en incidentafhandeling krijgen een steeds internationaler gezicht. De Nederlandse inzet op internationaal niveau is gericht op actieve deelname aan initiatieven waarmee de stralingsbescherming en de nucleaire veiligheid wereldwijd verbetert.

Meer informatie over internationale samenwerking en samenwerkingspartners vindt u onder Internationale samenwerking.