Organisatie

Er zijn 3 directies die ervoor zorgen dat de ANVS de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming in Nederland kan bewaken en bevorderen. De 2 bestuursleden van de ANVS sturen deze directies aan. Zij zijn fulltime in dienst.

Taken in de organisatie

De ANVS heeft 2 inhoudelijke directies: de directie Bevoegd Gezag en de directie Beoordeling & Advies.

De directie Bevoegd Gezag is verantwoordelijk voor vergunningverlening en voor toezicht en handhaving op nucleaire installaties, de transportsector en stralingstoepassingen. Op teamniveau zijn vergunningverlening en toezicht en handhaving van elkaar gescheiden. Bernd Keller is sinds 1 juni 2023 directeur.

De teams binnen de directie Beoordeling & Advies geven advies over beleid en wet- en regelgeving. Ook houden zij relevante ontwikkelingen bij. Verder horen specialistische inspecties, beoordelingen, het maken van uitvoeringsbeleid, crisisvoorbereiding, crisisrespons en publieksvoorlichting bij de taken van deze directie. Daarnaast is het bureau Bestuurszaken binnen deze directie ondergebracht. Maaike Prins is sinds 1 oktober 2023 directeur.

De derde directie is Bedrijfsvoering & Informatievoorziening. De teams binnen deze directie adviseren en ondersteunen het directieteam en zorgen ervoor dat de 2 inhoudelijke directies hun werk kunnen doen. Zij hebben een toetsende en adviserende rol op de interne bedrijfsvoering en verzorgen de informatievoorziening. Ilya Wit-Hoornweg is sinds 1 februari 2023 directeur.

Beeld: ©ANVS

Vorming organisatie ANVS

De ANVS is opgericht omdat IAEA-verdragen en EU-regelgeving verdragslanden verplichten te beschikken over een zelfstandige autoriteit (‘regulatory body’) op gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. De autoriteit heeft wettelijk vastgelegde bevoegdheden ten aanzien van de zorg voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, de daarmee samenhangende crisisvoorbereiding, alsmede beveiliging en waarborgen. In 2015 is de tot dan toe over een aantal afdelingen van verschillende ministeries deskundigheid op deze gebieden gebundeld in de ANVS. Sinds 1 augustus 2017 is de ANVS een zelfstandig bestuursorgaan (zbo).

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vervult een aantal belangrijke taken in opdracht van de ANVS. Het gaat vooral om specifieke taken op het gebied van stralingsbescherming en crisisbeheersing bij stralingsongevallen.

Bestuur ANVS

Het bestuur van de ANVS bestaat uit twee leden. Annemiek van Bolhuis is bestuursvoorzitter en Marco Brugmans is plaatsvervangend bestuursvoorzitter. Het bestuur is fulltime in dienst en stuurt de organisatie dagelijks aan. De ANVS valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Nevenfuncties
Bestuursvoorzitter Annemiek van Bolhuis:

  • Onbezoldigde nevenfunctie als Lid van de Conseil Scientifique van ‘Santé Publique France’ (Raad van Advies van het Franse Nationale Volksgezondheid Instituut).
  • Onbezoldigd co-voorzitter International Gender Champions Impact Group (IGC-IG) on Gender Equality in Nuclear Regulatory Agencies.


Plaatsvervangend bestuursvoorzitter Marco Brugmans:

  • Onbezoldigd vicevoorzitter van de European Nuclear Safety Regulators Group (ENSREG).
  • Onbezoldigd voorzitter van de Raad van Toezicht van Het Amsterdams Lyceum, alsmede van die van de daaraan gelieerde stichting: Stichting Voorzieningenfonds Amsterdams Lyceum.
Portret van Marco Brugmans en Annemiek van Bolhuis
Beeld: ©Rijksoverheid
Plaatsvervangend bestuursvoorzitter Marco Brugmans en bestuursvoorzitter Annemiek van Bolhuis