Organisatie

De taken van de ANVS wordt uitgevoerd door vier afdelingen en twee stafafdelingen. De organisatie wordt aangestuurd door een bestuur dat uit twee leden bestaat en fulltime in dienst is van de ANVS.

De afdeling Nucleaire Installaties en Transport en de afdeling Stralingstoepassingen vormen samen het bevoegd gezag van de ANVS. Zij zijn verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Beide afdelingen hebben een team vergunningverlening en een team toezicht waarmee deze taken functioneel en organiek zijn gescheiden. Deze teams bewaken zowel de veiligheid als de beveiliging.

De afdeling Strategie en Regulering is verantwoordelijk voor strategische planvorming, uitvoeringsbeleid en juridische en parlementaire aangelegenheden. De afdeling Monitoring, Onderzoek en Beoordeling is verantwoordelijk voor de kennisfunctie van de ANVS en richt zich op straling, afval en ontmanteling, op organisatiefactoren en nucleaire techniek en op kennisontwikkeling.

De twee stafafdelingen, Bedrijfsvoering en Communicatie, richten zich op de taken die nodig zijn om de ANVS als één organisatie te laten functioneren en op de wettelijke taak publieksvoorlichting.

Organogram ANVS. Bij klikken op de afbeelding opent de vergroting

Beeld: ©ANVS

Vorming organisatie ANVS

De ANVS is opgericht omdat IAEA-verdragen en EU-regelgeving verdragslanden verplichten te beschikken over een zelfstandige autoriteit (‘regulatory body’) op gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. De autoriteit heeft wettelijk vastgelegde bevoegdheden ten aanzien van de zorg voor nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, de daarmee samenhangende crisisvoorbereiding, alsmede beveiliging en waarborgen. In 2015 is de tot dan toe over een aantal afdelingen van verschillende ministeries deskundigheid op deze gebieden gebundeld in de ANVS. Sinds 1 augustus 2017 is de ANVS een zelfstandig bestuursorgaan (zbo).

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vervult een aantal belangrijke taken in opdracht van de ANVS. Het gaat vooral om specifieke taken op het gebied van stralingsbescherming en crisisbeheersing bij stralingsongevallen.

Bestuur ANVS

Het bestuur van de ANVS bestaat uit twee leden. Annemiek van Bolhuis is bestuursvoorzitter en Marco Brugmans is plaatsvervangend bestuursvoorzitter. Het bestuur is fulltime in dienst en stuurt de organisatie dagelijks aan. De ANVS valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Nevenfuncties
Bestuursvoorzitter Annemiek van Bolhuis:

  • Onbezoldigde nevenfunctie als Lid van de Conseil Scientifique van ‘Santé Publique France’ (Raad van Advies van het Franse Nationale Volksgezondheid Instituut). 


Plaatsvervangend bestuursvoorzitter Marco Brugmans:

  • Onbezoldigd voorzitter van de Raad van Toezicht van Het Amsterdams Lyceum, alsmede van die van de daaraan gelieerde stichtingen: Stichting Voorzieningenfonds Amsterdams Lyceum en Stichting Wolkenland.
Portret van Marco Brugmans en Annemiek van Bolhuis
Beeld: ©Rijksoverheid
Plaatsvervangend bestuursvoorzitter Marco Brugmans en bestuursvoorzitter Annemiek van Bolhuis