Aanvragen van een vergunning voor vervoer

Op deze pagina leest u hoe u een aanvraag voor een vervoersvergunning doet.

Hoe dien ik een aanvraag voor een vervoersvergunning in?

U dient een aanvraag voor een vervoersvergunning digitaal in bij het ANVS-loket:

  • Ga naar het ANVS-loket. Lees meer over het ANVS-loket en eHerkenning bij vraag en antwoord.
  • Log in met eHerkenning.
  • Vul het digitale formulier voor een vergunningaanvraag voor transport volledig in en verzend het.
  • U ontvangt een ontvangstbevestiging per e-mail van de ANVS.

Procedure aanvraag vergunning en termijnen

De termijn waarbinnen de ANVS een besluit op de aanvraag moet nemen, bedraagt 8 weken. Op het moment dat de ANVS nadere informatie opvraagt, staat de behandeling van de aanvraag stil. De termijn van 8 weken gaat dan pas weer lopen als de nadere informatie is ontvangen.

Op grond van artikel 20.3, eerste lid, van de Wet milieubeheer treedt de vergunning in werking met ingang van de dag na de dag waarop de termijn (6 weken) voor het indienen van een bezwaarschrift afloopt. Als gedurende deze termijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt dit besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

In uitzonderlijke gevallen en wanneer de aanvrager de noodzaak kan aantonen, kan de ANVS besluiten de vergunning terstond van kracht te verklaren (artikel 20.5 van de Wet milieubeheer).

Voor het aanvragen van een vergunning moet, gelet op bovenstaande, dus minimaal 14 weken in acht worden genomen.

Leges
Voor het afgeven van vergunningen voor het vervoer van categorie I, II en III splijtstoffen is een lege verschuldigd (zie artikel 2 van het Vergoedingenbesluit Kernenergiewet).