Vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen: vergunning aanvragen of kennisgeving doen

Voor het vervoer van bepaalde splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen moet u een vergunning aanvragen. In sommige gevallen hoeft u geen vergunning aan te vragen, maar volstaat een kennisgeving. In het ANVS-loket vraagt u een vergunning aan of u doet een kennisgeving. Kijk hieronder eerst wat u wilt vervoeren en kijk dan in de tabel of u daar een vergunning voor nodig heeft of een kennisgeving.

Wat wilt u gaan vervoeren?

Splijtstoffen

Onder splijtstoffen vallen alle stoffen die tenminste 0,1 gewichtsprocent uranium, 0,1 gewichtsprocent plutonium of 3,0 gewichtsprocent thorium bevatten.

Let op

In de modale vervoersregelgeving wordt gesproken over splijtbare stoffen (fissile material), afhankelijk van de precieze isotopensamenstelling van het materiaal. De Nederlandse definitie van splijtstoffen is onafhankelijk van de precieze isotopensamenstelling en alleen afhankelijk van het gewichtspercentage van de genoemde elementen in de stof.

Bij het vervoeren van spijtstoffen wordt een onderscheid gemaakt tussen categorie I, II en III splijtstoffen en overige splijtstoffen. Categorie I, II en III materiaal zijn splijtstoffen die extra beveiligd moeten worden op grond van het Verdrag inzake fysieke beveiliging van kernmateriaal en kerninstallaties.

Als u een vergunning aanvraagt voor categorie I, II en III dan moet u over een door de ANVS goedgekeurd transportbeveiligingsplan beschikken.

Geneesmiddel

Een substantie of een samenstel van substanties als bedoeld in artikel 1 van de Geneesmiddelenwet waar opzettelijk radioactieve stoffen aan zijn toegevoegd.

Let op

Alle medische isotopen die worden gezien als medisch hulpmiddel zijn geen geneesmiddel. Dit houdt in dat het binnen en buiten Nederland (doen) brengen van medische isotopen die worden gezien als medisch hulpmiddel niet vergunningplichtig zijn op grond van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (maar wel kennisgevingsplichtig). 

Het binnen en buiten Nederland grondgebied (doen) brengen van radioactieve stoffen die “in vivo” bij patiënten worden toegepast zijn geneesmiddelen dus ook vergunningplichtig. Een uitzondering hierop zijn bijvoorbeeld de zogenaamde de jodium zaadjes; die worden beschouwd als medisch hulpmiddel. Het binnen en buiten Nederland grondgebied (doen) brengen hiervan is dus kennisgevingsplichtig. 

Voor de volledigheid: het vervoeren van geneesmiddelen tussen Nederlandse afzenders en ontvangers is kennisgevingsplichtig. Voor het vervoeren in kader van het binnen en buiten Nederlands grondgebied (doen) brengen geldt de kennisgevingsplicht niet, omdat dit vervoer op grond van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen als inherent onderdeel wordt gezien van het binnen en buiten (doen) brengen.
 

Hoogactieve bron

Ingekapselde bron waarvan de activiteit van de erin vervatte radionuclide gelijk is aan of hoger is dan de relevante waarde voor die activiteit, opgenomen in bijlage 4 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Consumentenproducten

Apparaten of producten waarin doelbewust een of meer radionucliden zijn ingebracht, of die bij activering radionucliden voortbrengen of die ioniserende straling uitzenden, en die zonder toezicht of vergunning na verkoop aan leden van de bevolking kunnen worden verkocht of ter beschikking gesteld.

Let op

Het is verboden om levensmiddelen, speelgoed, sieraden, cosmetische producten en diervoeder waaraan opzettelijk radioactieve stoffen zijn toegevoegd in te voeren en uit te voeren.

Radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen 

Voor het invoeren, uitvoeren en doorvoeren van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen is het Besluit in-uit en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen. Dit betekent dat voor de uitvoer bij de ANVS een overbrengingsvergunning moet worden aangevraagd. Wilt u een aanvraagformulier voor een overbrengingsvergunning ontvangen? Stuur dan per e-mail een verzoek naar postbus.transportinfo@anvs.nl. Bij de invoer en doorvoer moet de ANVS hiervoor toestemming aan het land van herkomst. Dat land geeft vervolgens de overbrengingsvergunning af.

Kennisgeving of vergunning?

In onderstaande tabel is aangegeven wanneer een kennisgevingsplicht of een vergunningsplicht geldt.

Kennisgeving Vergunning
invoer, vervoer, uitvoer en doorvoer van splijtstoffen X1,2,3
invoer, uitvoer en doorvoer van geneesmiddelen waaraan radioactieve stoffen zijn toegevoegd X4,6
vervoer van geneesmiddelen waaraan radioactieve stoffen zijn toegevoegd afkomstig van een Nederlandse afzender en bestemd voor een Nederlandse ontvanger X
invoer, vervoer, uitvoer en doorvoer van hoogactieve bronnen (HASS) X
invoer, uitvoer en doorvoer van consumentenproducten waaraan radioactieve stoffen zijn toegevoegd X1,5,6
vervoer van consumentenproducten waaraan radioactieve stoffen zijn toegevoegd afkomstig van een Nederlandse afzender en bestemd voor een Nederlandse ontvanger X1,5
invoer, vervoer, uitvoer en doorvoer van overige radioactieve stoffen X1,7
invoer, uitvoer en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen X

1 Geen vergunningplicht of kennisgevingsplicht indien de activiteit en/of de activiteitsconcentratie van de radionucliden in de betrokken radioactieve stof lager is dan de vrijstellingsgrenswaarden zoals vermeld in tabel 2.2.7.2.2.1 van bijlage 1 bij de Regeling vervoer van gevaarlijke stoffen over land.


2Het vervoeren van verarmd uranium gebruikt als afschermingsmateriaal in een transportverpakking valt onder de kennisgevingsplicht. 


3Het vervoeren over de Westerschelde van splijtstoffen van en naar Antwerpen Haven (Belgiëvaarders) is kennisgevingsplichtig op grond van artikel 13 van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen (Bvser), indien voor het vervoer een autorisatie is afgegeven door de bevoegde Belgische autoriteiten.


4Het vervoeren van medische isotopen die als gesloten radioactieve bronnen (bijvoorbeeld I-125 zaadjes) bij patiënten worden ingebracht, worden niet gezien als geneesmiddel, maar als medisch hulpmiddel en vallen onder de MDR (Medical Device Regulation). Voor het vervoeren van deze radioactieve stoffen is daarom een kennisgeving vereist.


5Het vervoeren van consumentenproducten beneden het aantal stuks vermeld in de ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming is vrijgesteld van de eisen uit Bvser conform artikel 1a, onderdeel d, van het Bvser in samenhang met bijlage 2 van de ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming 2018. Met andere woorden: voor transport van deze hoeveelheden goedgekeurde consumentenproducten is geen vergunning of kennisgeving vereist. Let op: de modale vervoersregelgeving (bijv. het ADR) is wel van toepassing.

6Op grond van artikel 27, zesde lid, van het Bvser geldt voor het vervoer op Nederlands grondgebied, aansluitend aan het binnen of voorafgaand aan het buiten Nederlands grondgebied (doen) brengen, de kennisgevingsplicht als bedoeld in artikel 4c, eerste lid, van het Bvser, niet.

7Het vervoeren van natuurlijke bronnen (NORM), bijvoorbeeld minerale zanden, is pas kennisgevingsplichtig, indien de activiteitsconcentratie daarvan hoger is dan tien keer de waarden, vermeld in tabel 2.2.7.2.2.1 van bijlage 1 bij de Regeling vervoer van gevaarlijke stoffen over land (ADR). Let op: het vervoeren van NORM materiaal, niet zijnde delfstoffen, met een gewichtspercentage van respectievelijk 0,1 of hoger voor uranium en 3,0 of hoger voor thorium, vallen onder splijtstoffen en is daarom vergunningplichtig.

Euratom verklaring

Voor het overbrengen van ingekapselde radioactieve bronnen tussen EU-lidstaten is de verordening 1493/93 van toepassing. Dit houdt in dat het vervoer vergezeld dient te gaan van een verklaring waarbij het bevoegd gezag van het ontvangende EU-lidstaat heeft ingestemd met de overbrenging. Zie verder 'kennisgeving van vervoer.'

Wet- en regelgeving vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen

Kijk hier voor een overzicht van alle wet- en regelgeving voor vervoer van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen.