Vervoer radioactieve stoffen

Maatregelen in verband met het COVID-19 virus
De uitbraak van het COVID-19 virus leidt internationaal tot diverse maatregelen, denk aan het sluiten van bedrijven, grensovergangen of het luchtruim. Deze maatregelen kunnen gevolgen hebben voor het vervoeren van splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen/bronnen. De ANVS wijst u op het volgende.

Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de houder van een vervoersvergunning om te bepalen of een transport op een veilige wijze door kan gaan. De vergunninghouder dient bij elk transport te verifiëren of de ontvangstlocatie en transportroute bereikbaar is in relatie tot maatregelen van het land van bestemming of op de route. Indien er problemen ontstaan tijdens het vervoer, dient de vergunninghouder proactief en tijdig contact op te nemen met de ANVS.

Hetzelfde geldt ook voor het vervoer van radioactief materiaal dat kennisgevingsplichtig is. De ondernemer die de kennisgeving doet of heeft gedaan voor het vervoer, is en blijft eveneens verantwoordelijk.

De ANVS zal de situatie monitoren en daar waar nodig aanwijzingen geven aan vergunninghouders of kennisgevers. Op grond van de Kernenergiewet zijn de vergunninghouder en de kennisgever verplicht om deze aanwijzingen op te volgen. Het kan voorkomen dat, indien de situatie dat vereist, de ANVS de vergunninghouder c.q. de kennisgever opdraagt om het transport te annuleren.

Heeft u nog vragen? U kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer 088-4890500 of via de mail: postbus.transportinfo@anvs.nl.

Voor het vervoer van bepaalde radioactieve stoffen moet u een vergunning aanvragen. In sommige gevallen hoeft u geen vergunning aan te vragen, maar volstaat een kennisgeving. De kennisgeving doet u in het ANVS-loket. Wilt u eerst meer weten over een vergunning of kennisgeving? Lees dan de informatie hieronder.

Wanneer geldt een kennisgevingsplicht of vergunningsplicht?

Kennisgeving of vergunning
Kennisgeving Vergunningplichtig
vervoer, invoer, uitvoer en doorvoer van splijtstoffen X1,2,3
invoer, doorvoer, uitvoer van geneesmiddelen waaraan radioactieve stoffen zijn toegevoegd X5
vervoer van geneesmiddelen waaraan radioactieve stoffen zijn toegevoegd afkomstig van een Nederlandse afzender en bestemd voor een Nederlandse ontvanger X
vervoer, invoer, doorvoer, uitvoer van hoogactieve bronnen (HASS) X
invoer, doorvoer, uitvoer van gebruiksartikelen waaraan radioactieve stoffen zijn toegevoegd X1,4,5
vervoer van gebruiksartikelen waaraan radioactieve stoffen zijn toegevoegd afkomstig van een Nederlandse afzender en bestemd voor een Nederlandse ontvanger X1,4
vervoer, invoer, uitvoer en doorvoer van overige radioactieve stoffen
X1

1 Geen vergunningplicht of kennisgevingsplicht indien de activiteit en/of de activiteitsconcentratie van de radionucliden in de betrokken radioactieve stof lager is dan de vrijstellingsgrenswaarden zoals vermeld in tabel 2.2.7.2.2.1 van bijlage 1 bij de Regeling vervoer van gevaarlijke stoffen over land.
2Onder splijtstoffen vallen alle stoffen die tenminste 0,1 gewichtsprocent uranium, 0,1 gewichtsprocent plutonium of 3,0 gewichtsprocent thorium bevatten. Let op: vervoer van verarmd uranium gebruikt als afschermingsmateriaal in een verpakking valt onder de kennisgevingsplicht.
3Het vervoer over de Westerschelde van splijtstoffen van en naar Antwerpen Haven (Belgiëvaarders) is kennisgevingsplichtig op grond van artikel 13 van het Bvser indien voor het vervoer een vergunning is afgegeven door de bevoegde Belgische autoriteiten.
4De invoer, doorvoer en uitvoer van gebruiksartikelen beneden het aantal stuks vermeld in de ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming  is vrijgesteld van de eisen uit Bvser conform artikel 1a, onderdeel d, van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen in samenhang met bijlage 2 van  de ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming 2018. Met andere woorden: voor transport van deze hoeveelheden goedgekeurde gebruiksartikelen is geen vergunning of kennisgeving vereist.
5Op grond van artikel 27, zesde lid, van het Bvser geldt voor het vervoer op Nederlands grondgebied, aansluitend aan het binnen of voorafgaand aan het buiten Nederlands grondgebied (doen) brengen, de kennisgevingsplicht als bedoeld in artikel 4c, eerste lid, van het Bvser, niet.

Radioactieve vrije goederen/voedsel

Voor de export van bepaalde goederen en voedsel naar landen buiten de EU, wordt door een aantal van deze landen een certificaat vereist, waarin wordt verklaard dat de goederen op radioactiviteit zijn gecontroleerd. Het afgeven van dergelijke certificaten valt niet onder de verantwoordelijkheid van de ANVS. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de Rijksdienst Ondernemend Nederland (RVO).