Kennisgeven van vervoer

Er zijn 5 soorten kennisgevingen in verband met het vervoer van radioactieve stoffen. Voor sommige kennisgevingen bestaat een (vernieuwd) kennisgevingsformulier, sommigen kunnen vormvrij worden ingediend. Hieronder staan de eisen uitgelegd en hoe u uw kennisgeving kunt doen.

In onderstaande tabel is aangegeven waneer een kennisgevingsplicht of een vergunningsplicht geldt.

Kennisgevingsplicht of vergunningsplicht?
Kennisgeving Vergunningplichtig
vervoer, invoer, uitvoer en doorvoer van splijtstoffen X1,2,3
invoer, doorvoer, uitvoer van geneesmiddelen waaraan radioactieve stoffen zijn toegevoegd X5
vervoer van geneesmiddelen waaraan radioactieve stoffen zijn toegevoegd afkomstig van een Nederlandse afzender en bestemd voor een Nederlandse ontvanger X
vervoer, invoer, doorvoer, uitvoer van hoogactieve bronnen (HASS) X
invoer, doorvoer, uitvoer van gebruiksartikelen waaraan radioactieve stoffen zijn toegevoegd X1,4,5
vervoer van gebruiksartikelen waaraan radioactieve stoffen zijn toegevoegd afkomstig van een Nederlandse afzender en bestemd voor een Nederlandse ontvanger X1,4
vervoer, invoer, uitvoer en doorvoer van overige radioactieve stoffen
X1

1 Geen vergunningplicht of kennisgevingsplicht indien de activiteit en/of de activiteitsconcentratie van de radionucliden in de betrokken radioactieve stof lager is dan de vrijstellingsgrenswaarden zoals vermeld in tabel 2.2.7.2.2.1 van bijlage 1 bij de Regeling vervoer van gevaarlijke stoffen over land.
2Onder splijtstoffen vallen alle stoffen die tenminste 0,1 gewichtsprocent uranium, 0,1 gewichtsprocent plutonium of 3,0 gewichtsprocent thorium bevatten. Let op: vervoer van verarmd uranium gebruikt als afschermingsmateriaal in een verpakking valt onder de kennisgevingsplicht.
3Het vervoer over de Westerschelde van splijtstoffen van en naar Antwerpen Haven (Belgiëvaarders) is kennisgevingsplichtig op grond van artikel 13 van het Bvser indien voor het vervoer een vergunning is afgegeven door de bevoegde Belgische autoriteiten.
4De invoer, doorvoer en uitvoer van gebruiksartikelen beneden het aantal stuks vermeld in de ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming  is vrijgesteld van de eisen uit Bvser conform artikel 1a, onderdeel d, van het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen in samenhang met bijlage 2 van  de ANVS-verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming 2018. Met andere woorden: voor transport van deze hoeveelheden goedgekeurde gebruiksartikelen is geen vergunning of kennisgeving vereist.
5Op grond van artikel 27, zesde lid, van het Bvser geldt voor het vervoer op Nederlands grondgebied, aansluitend aan het binnen of voorafgaand aan het buiten Nederlands grondgebied (doen) brengen, de kennisgevingsplicht als bedoeld in artikel 4c (eerste lid) van het Bvser niet.