Verleende vergunning NRG ter inzage voor onder andere nieuw laboratorium en opslag

De ANVS heeft aan NRG een vergunning verstrekt voor het bouwen van een laboratorium (Fieldlab) en een nieuwe opslag voor radioactief afval (de Intermediate Storage Facility). Ook trekt de ANVS de vergunning voor de Lage Flux Reactor in, omdat deze reactor geheel is ontmanteld. De ANVS publiceert nu de vergunning en legt deze ter inzage bij de gemeente Schagen en de ANVS. U kunt tot en met 30 oktober in beroep gaan tegen het besluit.

Achtergrond van de vergunning

NRG verricht nucleair onderzoek voor het bedrijfsleven en de overheid op de Onderzoekslocatie Petten in Noord-Holland. Voor de installaties en het werken met radioactief materiaal heeft NRG een vergunning van de ANVS op grond van de Kernenergiewet (Kew). 

Intermediate Storage Facility (ISF)

Bij de werkzaamheden van NRG ontstaat radioactief afval dat moet worden afgevoerd naar de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA). Hiervoor is een faciliteit nodig, waar het afval in afwachting van transport naar COVRA tijdelijk kan worden opgeslagen. NRG wil hiervoor een nieuwe opslagfaciliteit bouwen. De Intermediate Storage Facility vervangt een huidig opslaggebouw op het terrein, de STEK-hal, als opslagfaciliteit.

Fieldlab

NRG wil een nieuwe faciliteit waar op laboratoriumschaal radio-isotopen worden ontwikkeld en gereedgemaakt voor medische toepassingen. Binnen het Fieldlab worden radioactieve stoffen gezuiverd en omgezet in radiofarmaceutische producten of halffabricaten voor klinische studies.


Lage Flux Reactor (LFR)

De Lage Flux Reactor (LFR) is sinds december 2010 niet meer in gebruik en de ontmanteling geheel afgerond. Daarom heeft NRG nu aan de ANVS verzocht om de LFR uit de vergunning te halen.

Voor deze en enkele andere kleinere voorgenomen activiteiten is een wijziging van de aan NRG verleende Kernenergiewetvergunning nodig. Daarnaast worden ambtshalve de aan de vergunning verbonden voorschriften aangepast. De redenen voor de ambtshalve aanpassing van de voorschriften zijn nieuwe regelgeving, verduidelijking en uniformering met de Kernenergiewetvergunning die ter plaatse geldt voor de Hoge Flux Reactor.

Procedure

Voor deze wijziging wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure doorlopen conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Met de kennisgeving wordt de definitieve vergunning en de mogelijkheid tot beroep daartegen meegedeeld. Van 1 juli 2021 tot en met 11 augustus 2021 hebben de ontwerpvergunning en het m.e.r.-beoordelingsbesluit ter inzage gelegen en is er gelegenheid geweest om zienswijzen over de ontwerpvergunning naar voren te brengen. In deze periode heeft de ANVS  twee zienswijzen ontvangen.

Definitieve vergunning

De ANVS heeft de definitieve vergunning op 14 september 2021 aan NRG bekendgemaakt. De vergunning wordt door de ANVS op grond van artikel 15, onder en onder b, artikel 29 en artikel 34 verleend. Daarnaast wordt de vergunning op grond van artikel 19, eerste en derde lid, van de Kernenergiewet ambtshalve gewijzigd. De zienswijzen en de reactie daarop zijn in de definitieve vergunning opgenomen. De zienswijzen hebben op een paar punten geleid tot een wijziging ten opzichte van de ontwerpvergunning. Daarnaast is een aantal tekstuele wijzigingen aangebracht ten opzichte van de ontwerpvergunning.

Waar kunt u de vergunning inzien?

De vergunning en de overige tot het dossier behorende documenten kunt u vanaf 18 september 2021 tot en met 30 oktober 2021 inzien op de volgende locaties:

  • Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), Koningskade 4 te Den Haag. Uitsluitend na telefonische afspraak: 088-4890500 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
  • Gemeente Schagen, Laan 19 te Schagen. Vanwege corona uitsluitend digitaal.

Het dossier is ook beschikbaar via de website van de ANVS.

In beroep

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u tot en met 30 oktober 2021 in beroep gaan tegen het besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep kan worden ingediend door:

  • Belanghebbenden. U kunt als belanghebbende worden aangemerkt indien u rechtstreeks door het besluit in uw belangen wordt geraakt.
  • Niet-belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend of die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend.

Meer informatie

Informatie over hoe u beroep kunt instellen leest u in de kennisgeving.
Heeft u na het lezen van de kennisgeving nog vragen over de stukken of de procedure? Dan kunt u bellen met 088-4890500 onder vermelding van: 'vergunning nucleair' (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur). Ook is het mogelijk om uw vraag per e-mail te stellen aan: postbus.kerninstallatie@anvs.nl onder vermelding van 'vraag m.b.t. vergunning NRG'.