Registratie van stralingsbeschermingsdeskundigen

De volgende stralingsbeschermingsdeskundigen moeten zich registreren bij de ANVS:

 • Niveau Algemeen coördinerend deskundigen (voorheen niveau 2)
 • Niveau Coördinerend deskundigen (voorheen niveau 3)

Hoe kunt u zich (her)registreren als stralingsbeschermingsdeskundige?

Gebruikt u hiervoor het aanvraagformulier (her)Registratie. Afhankelijk van het soort registratie (registratie, herregistratie of buitengewone registratie) moet u de volgende bijlagen bij de aanvraag meesturen:

 • een kopie van het behaalde diploma;
 • een werkgeversverklaring als u in dienstverband werkt. Gebruik hiervoor het formulier Werkgeversverklaring;
 • een opdrachtenlijst als u zelfstandige bent. Gebruik hiervoor het formulier Opdrachtenlijst. Uit deze stukken moet blijken dat het vereiste aantal uren daadwerkelijk is gewerkt;
 • een lijst met gevolgde nascholing, bijscholing en kennisontwikkeling. Gebruik hiervoor het document Schema kennisontwikkeling registratie stralingsbeschermingsdeskundige;
 • bewijzen van gevolgde nascholing, bijscholing en kennisontwikkeling
 • bewijs dat wordt voldaan aan kerncompetenties.

Om u een idee te geven van de eisen waar u aan moet voldoen voor registratie, bekijkt u ons informatiedocument Praktijkvoorbeeld.

Kosten registratie stralingsbeschermingsdeskundige

De opname in het register kost € 529. Na ontvangst van de beschikking betaalt u het bedrag. Informatie over de betalingswijze staat in de beschikking.

Registratie als stralingsbeschermingsdeskundige

Voldoet u (nog) niet aan de criteria voor werkervaring en kennisonderhoud? Dan kunt u zich alleen registreren op basis van een diploma van een erkende opleiding op niveau Algemeen coördinerend deskundigen (voorheen niveau 2) of niveau Coördinerend deskundigen (voorheen niveau 3). Let op: dit kan maar één keer.

Afhandeling van uw aanvraag

Na behandeling van uw aanvraag ontvangt u een beschikking. De beslistermijn voor registratie is acht weken. Na een positief besluit wordt u opgenomen in het register van stralingsbeschermingsdeskundigen. Dit register is openbaar. U kunt ervoor kiezen om niet zichtbaar te zijn, dit kunt u aangeven op het aanvraagformulier.

Geldigheidsduur registratie, herregistratie en buitengewone registratie

Iedere vorm van registratie geldt voor een periode van maximaal vijf jaar. Na deze periode moet u zich herregistreren of buitengewoon registreren en moet u voldoen aan de daarvoor geldende criteria. Deze criteria zijn te vinden in document Kennisonderhoud.

Herregistratie stralingsbeschermingsdeskundige

De criteria voor de herregistratie zijn gebaseerd op vakopleiding, werkervaring en kennisonderhoud. Voor de stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundigen en coördinerend deskundigen zijn er voor elk van deze aspecten verschillende eisen. Op het niveau van algemeen coördinerend deskundige moet de stralingsbeschermingsdeskundige beschikken over een werkgeversverklaring die aantoont dat hij of zij in de vijf jaar voorafgaande aan de datum van de aanvraag minimaal 500 uur per jaar werkzaam is geweest binnen het toepassingsgebied van ioniserende straling. Voor herregistratie op het niveau van coördinerend deskundige geldt hiervoor een urencriterium van 250 uur per jaar. De criteria voor kennisonderhoud staan in het document Kennisonderhoud.

Buitengewone registratie stralingsbeschermingsdeskundige

Wilt u zich laten herregistreren maar voldoet u niet aan de criteria voor werkervaring en kennisonderhoud? Dan kunt u in aanmerking komen voor een zogenaamde bijzondere registratie. U moet dan aantonen dat u voldoet aan de kerncompetenties.

ANVS commissie registratie stralingsbeschermingsdeskundige

De ANVS commissie registratie stralingsbeschermingsdeskundige beoordeelt of een kennisactiviteit (bijvoorbeeld bij- en/of nascholing of symposia) voldoet aan de wettelijke eisen. Hiervoor wordt onder andere gekeken naar:

 • leerdoelen
 • lesmateriaal
 • relatie met vakgebied

Bezwaar aantekenen

Tegen een besluit kunt u bezwaar maken (overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht):

 • Binnen zes weken na de datum van de verzending van dit besluit kunt u een bezwaarschrift indienen bij de ANVS. Hierop wordt een zogenaamde beslissing op bezwaar genomen.
 • Tegen deze beslissing in bezwaar van de ANVS kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beslissing in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 • Daarnaast kunt u bij de ANVS een klachtenprocedure starten.