Registratie van deskundigen

De volgende stralingsbeschermingsdeskundigen moeten zich registreren bij de ANVS:

  • Niveau Algemeen coördinerend deskundigen (voorheen niveau 2)
  • Niveau Coördinerend deskundigen (voorheen niveau 3)

Hoe kunt u zich registreren als deskundige?

Gebruikt u hiervoor het aanvraagformulier Registratie. Afhankelijk van het soort registratie (registratie, herregistratie of buitengewone registratie) moet u de volgende bijlagen bij de aanvraag meesturen:

  • een kopie van het behaalde diploma;
  • een werkgeversverklaring als u in dienstverband werkt. Gebruik hiervoor het formulier Werkgeversverklaring;
  • een opdrachtenlijst als u zelfstandige bent. Gebruik hiervoor het formulier Opdrachtenlijst. Uit deze stukken moet blijken dat het vereiste aantal uren daadwerkelijk is gewerkt;
  • een lijst met gevolgde nascholing, bijscholing en kennisontwikkeling. Gebruik hiervoor het document Schema kennisontwikkeling registratie deskundige;
  • bewijs dat wordt voldaan aan kerncompetenties.

Om u een idee te geven van de eisen waar u aan moet voldoen voor registratie, bekijkt u ons informatiedocument Praktijkvoorbeeld.

Kosten registratie deskundige

De opname in het register kost € 520. Na ontvangst van de beschikking betaalt u het bedrag. Informatie over de betalingswijze staat in de beschikking.

Registratie als deskundige

Voldoet u (nog) niet aan de criteria voor werkervaring en kennisonderhoud? Dan kunt u zich alleen registreren op basis van een diploma van een erkende opleiding op niveau Algemeen coördinerend deskundigen (voorheen niveau 2) of niveau Coördinerend deskundigen (voorheen niveau 3). Let op: dit kan maar één keer.

Afhandeling van uw aanvraag

Na behandeling van uw aanvraag ontvangt u een beschikking. De beslistermijn voor registratie is acht weken. Na een positief besluit wordt u opgenomen in het register van stralingsbeschermingsdeskundigen. Dit register is openbaar. U kunt ervoor kiezen om niet zichtbaar te zijn, dit kunt u aangeven op het aanvraagformulier.

Geldigheidsduur registratie, herregistratie en buitengewone registratie

Iedere vorm van registratie geldt voor een periode van vijf jaar. Na deze periode moet u zich herregistreren of buitengewoon registreren en moet u voldoen aan de daarvoor geldende criteria. Deze criteria zijn te vinden in document Kennisonderhoud.

Herregistratie deskundige

De criteria voor de herregistratie zijn gebaseerd op vakopleiding, werkervaring en kennisonderhoud. Voor de algemeen coördinerend deskundigen en coördinerend deskundigen zijn er voor elk van deze aspecten verschillende eisen. De algemeen coördinerend deskundige moet beschikken over een werkgeversverklaring die aantoont dat hij of zij in de vijf jaar voorafgaande aan de datum van de aanvraag minimaal 500 uur per jaar werkzaam is geweest binnen het toepassingsgebied van ioniserende straling. Voor herregistratie als coördinerend deskundige geldt hiervoor een urencriterium van 250 uur per jaar. De criteria voor kennisonderhoud staan in het document Kennisonderhoud.

Buitengewone registratie deskundige

Wilt u zich laten herregistreren maar voldoet u niet aan de criteria voor werkervaring en kennisonderhoud? Dan kunt u in aanmerking komen voor een zogenaamde bijzondere registratie. U moet dan aantonen dat u voldoet aan de kerncompetenties.

Adviescommissie stralingsbescherming

De Adviescommissie stralingsbescherming geeft namens de doelgroep (werkgevers- en werknemersorganisaties, beroepsverenigingen en opleidingsinstituten) advies aan de betrokken ministeries en de ANVS over de registratie.

Bezwaar aantekenen

Tegen een besluit kunt u bezwaar maken (overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht):

  • Binnen zes weken na de datum van de verzending van dit besluit kunt u een bezwaarschrift indienen bij de ANVS, de Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken. Hierop wordt een zogenaamde beslissing op bezwaar genomen.
  • Tegen deze beslissing in bezwaar van de ANVS (namens de minister) kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beslissing in beroep gaan. Het beroepschrift kunt u sturen aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
  • Daarnaast kunt u bij de ANVS een klachtenprocedure starten.