Registratie van stralingsbeschermingsdeskundigen

In Nederland is een wettelijke registratie van stralingsbeschermingsdeskundigen ingevoerd. In de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming staat dat er voor iedere stralingsbeschermingsdeskundige die is geregistreerd, een herregistratie verplicht is na vijf jaar. In 2024 is herregistratie weer nodig. De wettelijke registratieplicht geldt sinds 1 januari 2015.

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft volgens de wet het recht om deze inschrijving (eerste registratie) en herregistratie uit te voeren. De volgende stralingsbeschermingsdeskundigen moeten zich registreren bij de ANVS:

  • niveau Algemeen coördinerend deskundigen (voorheen niveau 2);
  • niveau Coördinerend deskundigen (voorheen niveau 3).

Indienen registratie, herregistratie of buitengewone registratie

Procedure
U heeft als stralingsbeschermingsdeskundige zelf de verplichting om de benodigde informatie voor een verzoek tot herregistratie te verzamelen en op tijd in te dienen bij de ANVS. In alle gevallen vult u het aanvraagformulier registratie stralingsbeschermingsdeskundige in. Daarin geeft u de volgende informatie:

  • persoonsgegevens;
  • opleidingsniveau;
  • type aanvraag (registratie, herregistratie, buitengewone registratie);
  • toestemming voor opname in het register op ANVS.nl.

Documenten 
Voor een registratie stuurt u een kopie van het behaald diploma mee. Voor de herregistratie geldt daarop aanvullend:

  • een werkgeversverklaring, indien in dienstverband;
  • een opdrachtenlijst, indien de aanvrager zelfstandige is. Uit deze stukken moet blijken dat het vereiste aantal uren daadwerkelijk is gewerkt;
  • een lijst met een overzicht van kennisontwikkeling.

Onderaan deze pagina vindt u de documenten die u nodig heeft voor de (her)registratie: formulier werkgeversverklaring en een formulier opdrachtenlijst. Daarnaast zijn er twee overzichten met de beoordeelde kennisactiviteiten voor het overzicht met kennisontwikkeling. De kennisactiviteiten zijn onderverdeeld in bij- en nascholing en symposia en congressen.

Bij de beoordeling van de kennisactiviteiten is onder andere gekeken naar het percentage straling in de kennisactiviteiten en naar het aantal dagdelen. Als een activiteit niet is goedgekeurd, dan staat de motivatie in het schema.

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne vindt u een document waarin de stralingsbeschermingsdeskundige de kennisactiviteiten voor de herregistratie kan vastleggen.
 

Kosten
De opname in het register kost 607 euro in 2024. Na ontvangst van de beschikking, waar ook informatie over de betalingswijze in staat, dient u het bedrag binnen 30 dagen te betalen.

Beoordeling
U dient uw registratieaanvraag in door het aanvraagformulier en bijlagen te versturen naar postbus.aanvragenenmelden@anvs.nl. Binnen 10 dagen stuurt ANVS u een ontvangstbevestiging. De beslistermijn is acht weken. Na beoordeling van de aanvraag ontvangt u als aanvrager een beschikking.

Positief besluit
Bij een positief besluit (toekennen van uw aanvraag) wordt u opgenomen in het register van stralingsbeschermingsdeskundigen dan wel wordt uw registratie verlengd. Het register is openbaar. U kunt er voor kiezen om niet zichtbaar te zijn in het openbaar register. Dit kunt u aangegeven op het aanvraagformulier.

Uitgesteld besluit
Het is mogelijk dat de ANVS onvoldoende informatie heeft om de beoordeling te kunnen uitvoeren. In dat geval doet de ANVS een verzoek voor aanvullende informatie. De beslistermijn wordt dan opgeschort. Dit betekent dat u rekening moet houden met een mogelijk langere termijn dan acht weken. Indien u ook na het verzoek, geen of onvoldoende informatie heeft verstrekt kan de ANVS besluiten uw aanvraag buiten behandeling te stellen. Tegen dit besluit kunt u bezwaar indienen.


Negatief besluit
Bij een negatief besluit (afwijzing van uw aanvraag) wordt u niet opgenomen in het register van stralingsbeschermingsdeskundigen dan wel wordt uw registratie niet verlengd. In het besluit zal de ANVS motiveren waarom uw verzoek tot registratie of herregistratie is afgewezen. U kunt bezwaar indienen tegen dit besluit. Als het gaat om een verzoek om herregistratie kunt u daarnaast een gemotiveerd verzoek indienen voor buitengewone registratie.


Bezwaarprocedure
Tegen een besluit kan bezwaar worden gemaakt overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht. Binnen zes weken na de datum van de verzending van een besluit kan een bezwaarschrift worden ingediend bij de ANVS via postbus.aanvragenenmelden@anvs.nl. Hierop neemt de ANVS een zogenaamde beslissing op bezwaar. Tegen deze beslissing op bezwaar van de ANVS kan binnen zes weken na dagtekening van de beslissing in beroep worden gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Houd er rekening mee dat het indienen van een bezwaar geen invloed heeft op het verlopen van de geldigheid van de registratie.
 

Registratie van een in de EU reeds erkende stralingsbeschermingsdeskundige

Een stralingsbeschermingsdeskundige die erkend is in Europa, Europees burger is (als bedoeld in artikel 1 van de Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties) en zich in Nederland wil registeren, vult het aanvraagformulier voor een registratie in zoals beschreven. Met de registratie toont de stralingsbeschermingsdeskundige aan over kwalificaties te beschikken die gelijkwaardig zijn aan de kwalificaties waaraan moet worden voldaan om als stralingsbeschermingsdeskundige te worden ingeschreven in het register.