Taken ANVS

De ANVS voert werkzaamheden uit op het vlak van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, vervoer van radioactieve stoffen en radioactief afval, stralingsincidenten en beveiliging en safeguards. De wettelijke taken van de ANVS vindt u hieronder.

Wettelijke taken ANVS

De wettelijke taken van de ANVS zijn:

Advisering over beleid en wet- en regelgeving

We adviseren gevraagd en ongevraagd het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en andere ministeries over beleid en wet- en regelgeving. Dit doen we op basis van kennis en deskundigheid en in samenhang met de overige wettelijke taken. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer we signalen afgeven over de uitvoerbaarheid van beleid en wet- en regelgeving. 

We nemen deel aan de omschrijving van wettelijke voorschriften over  nucleaire veiligheid. Ook stellen we zelfstandig (ANVS-)verordeningen vast met technische en organisatorische regels.

Vergunningverlening en andere autorisaties

We verlenen vergunningen en andere autorisaties zoals registraties en specifieke vrijgaven. Daarnaast zorgen we voor de registratie van stralingsdeskundigen en stralingsartsen en de erkenning van opleidingsinstellingen. Ook certificeren en valideren we transportverpakkingen en geven we goedkeuringen af voor beveiligingsplannen.

Toezicht en handhaving

We houden toezicht op het veilig gebruik van stralingstoepassingen, het vervoer van radioactieve stoffen en splijtstoffen, de veiligheid van nucleaire installaties in Nederland en de bijbehorende beveiliging. Ook kunnen we handhavend optreden.

We werken samen met andere toezichthoudende instanties, zoals de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Staatstoezicht op de Mijnen en de Douane. Lees meer over onze nationale samenwerking.

We ondersteunen Euratom en het Internationaal Atoomagentschap (IAEA) bij het toezicht op safeguards: het nakomen van verplichtingen op het gebied van het Non-proliferatieverdrag, een verdrag dat het bezit van kernwapens beperkt. 

Lees meer over ons toezicht of onze handhaving.

Rol in crisisvoorbereiding en crisisrespons

We spelen, samen met andere crisispartners, een belangrijke rol in het zo goed mogelijk voorbereid zijn op eventuele crises op het gebied van nucleaire veiligheid, stralingsbescherming en beveiliging. 

Het Crisis Expert Team straling en nucleair (CETsn) valt onder onze verantwoordelijkheid. Dit expertteam rapporteert over de radiologische en gezondheidskundige consequenties van stralingsongevallen. Het expertteam adviseert bestuurders en beslissers in de nationale en regionale crisisstructuur over de te nemen beschermingsmaatregelen. 

Lees meer over wat de overheid doet of wat u zelf kunt doen bij een nucleaire crisis of stralingsongeval.

Voorlichting

We informeren burgers, lokale overheden, bedrijven en instellingen. Bijvoorbeeld over vergunningverlening, inspectieresultaten en ongewone gebeurtenissen in binnen- en buitenland. We geven uitleg over hoe wet- en regelgeving moet worden toegepast binnen verschillende sectoren. Samen met veiligheidsregio’s communiceren we over crisisvoorbereiding op stralingsongevallen.

Internationale samenwerking 

We werken samen met vergelijkbare buitenlandse autoriteiten van buurlanden, onder andere door ervaringen en informatie uit te wisselen. We onderhouden ook relaties met andere autoriteiten en internationale organisaties. We nemen deel aan activiteiten van internationale organisaties, zoals van het IAEA en Euratom. Lees meer over onze internationale samenwerking.

Overheidsorganisaties ondersteunen met kennis

We ondersteunen andere overheidsorganisaties, zoals ministeries, provincies, gemeenten of veiligheidsregio’s. Dat doen we met onze specifieke kennis en deskundigheid op het gebied van nucleaire veiligheid, stralingsbescherming, beveiliging en safeguards.

Onderzoek doen en laten doen

Voor de uitvoering van de wettelijke taken voeren we onderzoek uit of laten dit uitvoeren. Zo maken we gebruik van stralingsbeschermingsonderzoek door het RIVM en van technische kennisorganisaties voor nucleaire veiligheid in het buitenland. 

Nucleaire veiligheid

De inzet op het gebied van nucleaire veiligheid is gericht op de realisatie van goede voorwaarden voor het werken met nucleaire installaties en de naleving hiervan door vergunninghouders. Zo wil de ANVS werknemers, inwoners van Nederland en het milieu optimaal beschermen tegen risico’s van nucleaire installaties. Deze installaties worden gebruikt voor de opwekking van kernenergie, voor onderzoeksdoeleinden, voor de productie van isotopen voor medische en industriële toepassingen, om splijtstoffen te bewerken of te bewaren en voor de verzameling, verwerking en opslag van radioactief afval.

Om de veiligheid van de installaties aan te tonen, zijn bedrijven verplicht uitgebreide veiligheidsanalyses op te stellen en actueel te houden. De ANVS beoordeelt de analyses en toetst deze aan actuele nationale en internationale inzichten op het gebied van nucleaire veiligheid en milieuaspecten.

Stralingsbescherming

De inzet van de ANVS op het gebied van stralingsbescherming is er op gericht om mens en milieu maximaal te beschermen tegen mogelijk schadelijke effecten van blootstelling aan ioniserende straling. Daarbij werkt de ANVS onder andere samen met de ministeries van Sociale zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport die een rol hebben bij de bescherming van de werknemers en patiënten. Ioniserende straling kan afkomstig zijn van de toepassing van röntgenstraling en de toepassing van radioactieve stoffen bij medisch onderzoek of behandeling. Andere mogelijke bronnen zijn de toepassing van radioactieve stoffen en/of splijtstoffen in de industrie en bij onderzoek. En bijvoorbeeld van de productie van medische isotopen voor patiënten, transport van radioactieve stoffen en splijtstoffen en de verwerking van radioactief afval. Verder kan ioniserende straling vrijkomen uit de in de natuur voorkomende radioactieve stoffen als radon en thoron.

Beveiliging en safeguards

De ANVS ziet toe op de beveiliging van nucleaire installaties en radioactief materiaal. De beveiliging is gericht op het tegengaan van diefstal, sabotage van processen, informatie, materialen en apparatuur bij nucleaire installaties en bij transport van en handelingen met radioactief materiaal. De ANVS heeft op het gebied van safeguards tot taak erop toe te zien dat kernenergie, nucleair materiaal en daarmee samenhangende informatie niet wordt gebruikt voor niet-vreedzame doelen. Voor de controle daarop is een belangrijke taak weggelegd voor de internationale organisaties International Atomic Energy Agency en Euratom.

De ANVS is samen met diverse ministeries betrokken bij het bepalen, vaststellen en handhaven van maatregelen rondom de beveiliging van nucleair materiaal en informatie. In (inter)nationaal verband zijn er afspraken tussen landen over non-proliferatie van bepaalde soorten nucleair materiaal en van kennis die te gebruiken is voor niet-vreedzaam gebruik ervan.