Taken ANVS

De ANVS voert werkzaamheden uit op het vlak van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, vervoer van radioactieve stoffen en radioactief afval, stralingsincidenten en beveiliging en safeguards.

Nucleaire veiligheid

De inzet op het gebied van nucleaire veiligheid is gericht op de realisatie van goede voorwaarden voor het werken met nucleaire installaties en de naleving hiervan door vergunninghouders. Zo wil de ANVS werknemers, inwoners van Nederland en het milieu optimaal beschermen tegen risico’s van nucleaire installaties. Deze installaties worden gebruikt voor de opwekking van kernenergie, voor onderzoeksdoeleinden, voor de productie van isotopen voor medische en industriële toepassingen, om splijtstoffen te bewerken of te bewaren en voor de verzameling, verwerking en opslag van radioactief afval.

Om de veiligheid van de installaties aan te tonen, zijn bedrijven verplicht uitgebreide veiligheidsanalyses op te stellen en actueel te houden. De ANVS beoordeelt de analyses en toetst deze aan actuele nationale en internationale inzichten op het gebied van nucleaire veiligheid en milieuaspecten.

Stralingsbescherming

De inzet van de ANVS op het gebied van stralingsbescherming is er op gericht om mens en milieu maximaal te beschermen tegen mogelijk schadelijke effecten van blootstelling aan ioniserende straling. Daarbij werkt de ANVS onder andere samen met de ministeries van Sociale zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport die een rol hebben bij de bescherming van de werknemers en patiënten. Ioniserende straling kan afkomstig zijn van de toepassing van röntgenstraling en de toepassing van radioactieve stoffen bij medisch onderzoek of behandeling. Andere mogelijke bronnen zijn de toepassing van radioactieve stoffen en/of splijtstoffen in de industrie en bij onderzoek. En bijvoorbeeld van de productie van medische isotopen voor patiënten, transport van radioactieve stoffen en splijtstoffen en de verwerking van radioactief afval. Verder kan ioniserende straling vrijkomen uit de in de natuur voorkomende radioactieve stoffen als radon en thoron.

Beveiliging en safeguards

De ANVS ziet toe op de beveiliging van nucleaire installaties en radioactief materiaal. De beveiliging is gericht op het tegengaan van diefstal, sabotage van processen, informatie, materialen en apparatuur bij nucleaire installaties en bij transport van en handelingen met radioactief materiaal. De ANVS heeft op het gebied van safeguards tot taak erop toe te zien dat kernenergie, nucleair materiaal en daarmee samenhangende informatie niet wordt gebruikt voor niet-vreedzame doelen. Voor de controle daarop is een belangrijke taak weggelegd voor de internationale organisaties International Atomic Energy Agency en Euratom.

De ANVS is samen met diverse ministeries betrokken bij het bepalen, vaststellen en handhaven van maatregelen rondom de beveiliging van nucleair materiaal en informatie. In (inter)nationaal verband zijn er afspraken tussen landen over non-proliferatie van bepaalde soorten nucleair materiaal en van kennis die te gebruiken is voor niet-vreedzaam gebruik ervan.

Wat doet de ANVS?

De taken die de ANVS op de gebieden nucleaire veiligheid en stralingsbescherming, vervoer van radioactieve stoffen en radioactief afval, beveiliging en safeguards uitvoert zijn:

 • Beleid en wet- en regelgeving:
  De ANVS adviseert over ontwikkeling van beleid en wet- en regelgeving en stelt uitvoeringsregelgeving vast;
 • Vergunningverlening:
  het verlenen van vergunningen en het registeren van meldingen. Het registreren en erkennen van deskundigen en stralingsartsen;
 • Review and assessment:
  het technisch-inhoudelijk beoordelen van de veiligheid van nucleaire installaties en van maatregelen ter bescherming tegen straling;
 • Toezicht en handhaving:
  De ANVS houdt toezicht op en handhaaft op het veilige gebruiken van stralingstoepassingen, het vervoer van radioactieve stoffen, de veiligheid in nucleaire installaties in Nederland en beveiliging en safeguards;
 • Crisisvoorbereiding en respons:
  De ANVS zorgt er, met een aantal partners, voor dat Nederland zo goed mogelijk is voorbereid op eventuele crises op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. De ANVS beheert mede de crisisorganisatie voor stralingsincidenten en adviseert over eventueel te treffen maatregelen wanneer sprake is van een veiligheidsincident. Regelmatig worden oefeningen georganiseerd en er is een 24-uurs bereikbaarheid. Via deelname aan (inter)nationale netwerken, zorgt de ANVS voor gegevensuitwisseling tijdens stralingsincidenten met grensoverschrijdende gevolgen;
 • Publieksvoorlichting:
  De ANVS communiceert transparant, proactief en feitelijk met publiek, veiligheidsregio’s, lokale overheden, bedrijven en media. Denk hierbij aan vergunningverleningstrajecten, wet- en regelgeving en ongewone gebeurtenissen in de bedrijfsvoering van nucleaire installaties. De ANVS monitort de omgeving om zo goed mogelijk in de informatiebehoefte van belanghebbenden en geïnteresseerden te voorzien;
 • (Inter)nationale samenwerking:
  samenwerken met diverse nationale en internationale overheden en instanties. De Nederlandse inzet op internationaal niveau is gericht op actieve deelname aan initiatieven waarmee de stralingsbescherming en de nucleaire veiligheid wereldwijd verbetert.