Aanvragen vergunning

De ANVS beoordeelt vergunningaanvragen en verleent vergunningen. Een vergunningaanvraag bevat informatie die nodig is om een aanvraag te kunnen beoordelen. De ANVS toetst of de aanvrager voldoende informatie heeft aangeleverd.

Overzicht verleende vergunningen

Vergunningen die de AVNS verleent vindt u op het Publicatieplatform UitvoeringsContent (PUC). In deze database vindt u vergunningen die de ANVS verleent onder het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming en het Besluit vervoer splijtstoffen, ertsen en radioactieve stoffen. Ook vindt u de ruim 8.600 vergunningen terug die de ANVS eerder heeft verleend. 

Een groot voordeel is dat de vergunningen hiermee digitaal toegankelijk en doorzoekbaar zijn geworden.

Nieuwe regelgeving stralingsbescherming

De regelgeving stralingsbescherming is per 6 februari 2018 veranderd en daarmee ook de regels voor het doen van een kennisgeving, registratie of vergunningsaanvraag. Dit  stappenplan laat zien wanneer u een kennisgeving, registratie of vergunningsaanvraag moet doen.

Kennisgeving, registratie of vergunning

Wilt u een kennisgeving, registratie of vergunningsaanvraag doen, ga direct naar het ANVS-loket. Heeft u nog vragen? Kijk dan bij vraag en antwoord.


Meer informatie

Bekijk meer informatie over het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (voorheen Besluit stralingsbescherming) en wat dit voor u betekent.

Beoordeling van de aanvraag

Aan het wettelijk kader van de stralingsbescherming liggen onder meer de drie principes van het stralingsbeschermingsbeleid ten grondslag: rechtvaardiging, optimalisatie en dosislimieten. Wanneer aan deze uitgangspunten niet wordt voldaan of wanneer aan de andere voorwaarden genoemd in artikel 3.7 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming niet wordt voldaan, wordt de vergunning niet verleend.

 • Rechtvaardiging
  Houdt in dat een handeling die blootstelling aan ioniserende straling met zich meebrengt, alleen is toegestaan wanneer de economische, sociale en financiële voordelen van de handeling opwegen tegen de gezondheidsschade die hierdoor kan worden toegebracht. Bij gezondheidschade gaat het om schade voor alle direct betrokkenen: werknemers en overige leden van de bevolking. Dit principe is vastgelegd in paragraaf 2.2 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.
 • Optimalisatie
  Gebeuren er handelingen en/of werkzaamheden dan zorgt de ondernemer dat individuele personen (in samenhang met het aantal blootgestelde personen) door de handeling zo min mogelijk blootstaan aan straling. De ondernemer zorgt dat de kans op een potentiële blootstelling zo laag als redelijkerwijs mogelijk is. Bij een onverhoopte blootstelling zorgt de ondernemer dat de dosis zo gering mogelijk is. Dit is vastgelegd in artikel 31 van de Kernenergiewet en paragraaf 2.3 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.
 • Dosislimieten
  De handelingen en/of werkzaamheden mogen de dosislimieten voor blootgestelde werknemers en voor leden van de bevolking niet overschrijden. De limietwaarden zijn vastgelegd in artikelen 9.1, 9.2, 7.34 en 7.35 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Benodigde informatie

Een vergunningaanvraag bevat informatie die nodig is om een aanvraag te kunnen beoordelen. De ANVS toetst op grond van afdeling 4.1.1. Algemene wet bestuursrecht (artikelen 4:1, 4:2 en 4:5) of de aanvrager voldoende informatie heeft aangeleverd. Basis voor deze toetsing zijn de criteria in artikel 3.6 van het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming en de artikelen 3.2 t/m 3.8 in de Verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Verzoek om nadere informatie

Wanneer de informatie onvoldoende is, vragen we de aanvrager om meer gegevens. Het gaat dan uiteraard om gegevens die relevant zijn voor de beoordeling van de vergunningaanvraag.

Het verzoek om nadere informatie moeten wij binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag doen. De termijn van 8 weken is de uiterste termijn waarbinnen de ANVS een besluit op de aanvraag moet nemen. Op het moment dat de ANVS nadere informatie opvraagt, staat de behandeling van de aanvraag stil. De termijn van 8 weken gaat dan pas weer lopen als de nadere informatie is ontvangen.

Als de ANVS geen nadere informatie opvraagt, mag de aanvrager van de vergunning in principe aannemen dat dat de ANVS binnen de 8 weken een beslissing neemt. De ANVS heeft echter de mogelijkheid om de beslistermijn te verlengen. De ANVS zal dit aan de aanvrager mededelen, met opgaaf van de reden van het uitstel.

Beslistermijn

In veel gevallen wordt de vergunning behandeld volgens een verkorte procedure. Dat betekent dat binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een besluit wordt genomen. Afhankelijk van de activiteit van een radioactieve bron kan sprake zijn van een uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure (Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3:4). Hierbij krijgt het publiek (betrokken omwonenden) de gelegenheid te reageren op de ontwerpbeschikking. De termijn kan dan oplopen tot 6 maanden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij:

 • handelingen op een vaste locatie met open radioactieve stoffen boven 10.000 keer de vrijstellingsgrens;
 • handelingen op een vaste locatie met ingekapselde bronnen boven 10.000.000 keer de vrijstellingsgrens;
 • handelingen op een vaste locatie met (niet-medische) versnellers.

Uitbreiding van handelingen waar u al een vergunning voor heeft, kan in sommige gevallen worden vergund volgens de verkorte procedure, mist aangetoond wordt dat de risico’s voor de omgeving niet groter worden. De wettelijke bepalingen zijn ingewikkeld. Bij twijfel is het advies om te overleggen met de ANVS.

Bezwaar

Na het verlenen van de vergunning wordt deze in de Staatscourant gepubliceerd. Overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken na de datum van de verzending van dit besluit bezwaar aantekenen. Daarom is de vergunning tijdens deze periode nog niet geldig (6 weken wachttermijn). Alleen met een goed gemotiveerd verzoek kunt u eventueel ontheffing van de wachttermijn krijgen.

Specifieke vrijstelling en vrijgave

In bijzondere gevallen kunt u specifieke vrijstelling aanvragen van specifieke bronnen of handelingen of specifieke vrijgave van materialen. De eisen aan zo’n aanvraag staan in de artikelen 3.19 en 3.20 van de Verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Samengevat komt het erop neer dat u:

 • eerst vooroverleg voert met de ANVS over uw situatie;
 • vervolgens een Plan van Aanpak ter acceptatie indient bij de ANVS;
 • pas na acceptatie hiervan de formele aanvraag indient, op dezelfde manier als u dat gewend bent te doen bij een vergunningaanvraag.